32 710 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 106, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 90;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2010

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15 127 114

15 216 953

107 965

409 065

420 906

18 957

        
 

Beleidsartikelen

14 874 797

14 960 089

99 685

405 745

417 034

13 796

41

Volksgezondheid

667 450

679 697

21 653

176 514

180 946

– 7 963

42

Gezondheidszorg

7 460 126

7 472 005

77 162

178 444

239 277

21 759

43

Langdurige zorg

5 988 637

5 990 885

0

18 685

19 339

0

44

Maatschappelijke ondersteuning

300 718

304 071

0

57 858

– 12 135

0

46

Sport

89 386

144 186

870

– 30 335

– 14 972

0

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

368 480

369 245

0

4 579

4 579

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

252 317

256 864

8 280

3 320

3 872

5 161

98

Algemeen

299 172

303 719

4 080

36 170

36 722

4 361

99

Nominaal en onvoorzien

– 46 855

– 46 855

4 200

– 32 850

– 32 850

800

  

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5 781 453

5 624 892

44 401

21 317 632

21 262 751

171 323

        
 

Beleidsartikelen

5 632 976

5 515 415

44 816

20 913 518

20 892 538

158 297

41

Volksgezondheid

– 15 264

– 55 831

4 142

828 700

804 812

17 832

42

Gezondheidszorg

5 571 289

5 541 349

7 294

13 209 859

13 252 631

106 215

43

Langdurige zorg

76 033

56 940

9 780

6 083 355

6 067 164

9 780

44

Maatschappelijke ondersteuning

– 16 829

– 16 829

23 100

341 747

275 107

23 100

46

Sport

12 750

– 14 822

500

71 801

114 392

1 370

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

4 997

4 608

0

378 056

378 432

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

148 477

109 477

– 415

404 114

370 213

13 026

98

Algemeen

47 772

29 772

3 070

383 114

370 213

11 511

99

Nominaal en onvoorzien

100 705

79 705

– 3 485

21 000

0

1 515

  

(5)

(6)

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

21 708 217

21 747 426

848 885

390 585

484 675

677 562

        
 

Beleidsartikelen

21 330 715

21 384 415

834 950

417 197

491 877

676 653

41

Volksgezondheid

705 853

800 469

17 234

– 122 847

– 4 343

– 598

42

Gezondheidszorg

13 949 208

13 807 558

771 192

739 349

554 927

664 977

43

Langdurige zorg

6 059 232

6 017 729

17 453

– 24 123

– 49 435

7 673

44

Maatschappelijke ondersteuning

166 154

263 972

25 765

– 175 593

– 11 135

2 665

46

Sport

66 873

113 205

2 139

– 4 928

– 1 187

769

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

383 395

381 482

1 167

5 339

3 050

1 167

        
 

Niet-beleidsartikelen

377 502

363 011

13 935

– 26 612

– 7 202

909

98

Algemeen

377 502

363 011

13 935

– 5 612

– 7 202

2 424

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 21 000

0

– 1 515

Departementale suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2010

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Baten-lastendiensten

Bedragen x € 1 000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)

Naam Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

      

Totale baten

39 628

0

0

39 628

39 581

– 47

Totale lasten

39 635

0

 

39 635

38 780

– 855

Saldo van baten en lasten

– 7

0

0

– 7

801

808

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 449

0

0

– 449

– 715

– 266

       

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

      

Totale baten

25 069

0

0

25 069

47 048

21 979

Totale lasten

25 057

0

0

25 057

47 135

22 078

Saldo van baten en lasten

12

0

0

12

– 87

– 99

       

Totale kapitaalontvangsten

1 000

0

0

1 000

1 446

446

Totale kapitaaluitgaven

– 2 079

0

0

– 2 079

– 5 238

– 3 159

       

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

      

Totale baten

340 531

0

0

340 531

359 178

18 647

Totale lasten

340 531

0

0

340 531

362 297

21 766

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 3 119

– 3 119

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 4 783

0

0

– 4 783

– 4 907

– 124

       

Nederlands Vaccin Instituut

      

Totale baten

162 414

0

0

162 414

155 149

– 7 265

Totale lasten

166 414

0

0

166 414

166 030

– 384

Saldo van baten en lasten

– 4 000

0

0

– 4 000

– 10 881

– 6 881

       

Totale kapitaalontvangsten

12 000

0

0

12 000

12 000

0

Totale kapitaaluitgaven

– 17 500

0

0

– 17 500

– 13 767

3 733

       

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata

      

Totale baten

32 101

0

0

32 101

34 129

2 028

Totale lasten

32 101

0

0

32 101

33 667

1 566

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

462

462

       

Totale kapitaalontvangsten

800

0

0

800

1 292

492

Totale kapitaaluitgaven

– 1 353

0

0

– 1 353

– 1 987

– 634

       

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

      

Totale baten

11 189

0

0

11 189

10 810

– 379

Totale lasten

11 189

0

0

11 189

10 675

– 514

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

135

135

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

845

845

Totale kapitaaluitgaven

– 155

0

0

– 155

– 197

– 42

Naar boven