32 710 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010

Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 8 juni 2011

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van de Slotwet van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

De Roon

Adjunct-griffier van de commissie,

Van Doorn

1

Hoe wordt de meevaller op adequate toegang tot het rechtsbestel verklaard en wat betekent dat voor 2011?

In voorgaande jaren werd de verplichting voor de Raad voor Rechtsbijstand geboekt in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieverstrekking en de daaruit volgende kasuitgaven werden verricht. In 2010 zou dan de verplichting voor het uitgavenjaar 2011 worden geboekt. Deze gedragslijn blijkt onjuist en is met ingang van 2010 aangepast. De verplichting voor het jaar 2011 wordt daarom niet in 2010 geboekt, maar in 2011. De meevaller is boekhoudkundig van aard en heeft geen kasgevolgen voor 2011 en verder.

2

Hoe komt het dat de voor 2010 geraamde verplichting voor Europol reeds in 2008 was vastgelegd? Waarom is deze verplichting dan toch op de begroting 2010 terecht gekomen?

In 2008 zijn de kosten die voortkomen uit de realisatie van de nieuwbouw Europol verplicht op basis van een door de RGD uitgebrachte offerte.

In 2010 is er naar aanleiding van een scope wijziging een aanvullende offerte uitgebracht. Abusievelijk is toen opnieuw de gehele offerte verplicht. Dit is gecorrigeerd en heeft geleid tot de in het jaarverslag gemelde meevaller.

3

Wat is de reden dat de toekenning van de subsidie aan de reclassering nu in december is gedaan in plaats van in januari van het nieuwe jaar?

In beginsel wordt altijd gestreefd naar subsidieverlening voor het betreffende kalenderjaar in december van het voorafgaande jaar. De subsidie voor 2011 is verleend in 2010.

Door de invoering van wijzigingen in de financieringssystematiek voor de productie van de Reclassering vanaf 2010 is het voor 2010 incidenteel niet haalbaar gebleken de subsidie voor 2010 nog in 2009 te verlenen. Deze is toen ook in 2010 verplicht, waardoor in dat jaar voor zowel het jaar 2010 als voor het jaar 2011 een subsidie verplicht is.

4

Waarom zijn er minder subsidieverzoeken binnengekomen voor eergerelateerd geweld?

Vermoedelijk hangt het samen met het afsluiten van het interdepartementale beleidsprogramma Eergerelateerd geweld, waardoor subsidieaanvragers er vanuit gingen dat er geen budget meer was.

5

Wat wordt concreet bedoeld met «hogere projectkosten van in het kader van grensmanagement»?

De projectkosten in het kader van grensmanagement waren in 2010 € 2 miljoen hoger dan geraamd. Dit betreft projectkosten voor het onderbrengen van de Public Key Infrastructuur-diensten voor grensdocumenten bij JustID, die aanvankelijk niet waren begroot en waarvoor aanvullend budget beschikbaar is gesteld aan JustID.

6

Met hoeveel procent zijn de tarieven van psychiaters en psychologen verhoogd waardoor het Openbaar Ministerie € 6 mln. meer moest uitgeven dan begroot?

Medio 2008 zijn de tarieven voor psychologen en psychiaters met gemiddeld 35% aangepast.

Enerzijds was dit het gevolg van het indexeren van de vergoeding (hoogte van uurtarieven, reisvergoedingen), die al enige jaren niet aangepast was en anderzijds compensatie tengevolge van de ervaren hogere tijdsbesteding van psychologen en psychiaters aan hun zogenoemde Pro-Justitiarapportages.

7

Waarom hebben de drie reclasseringsorganisaties (3RO) in 2010 minder productie geleverd?

De afgelopen jaren is er aanzienlijk geïnvesteerd in de professionalisering van de reclasseringstaken. Dit heeft geleid tot de invoering van nieuwe reclasseringsproducten die voldoen aan «evidence-based»-criteria, zodat gericht wordt geïnvesteerd in het terugdringen van de criminaliteit. De verbeterde reclasseringsproducten hebben gemiddeld een hogere inzet van uren en doorgaans een langere looptijd dan de oude producten. De nieuwe producten zijn daarom in deze overgangsituatie niet volledig te vergelijken met de oude producten van vorig jaar. Op basis van het aantal uren inzet door de reclassering kan in ieder geval niet geconstateerd worden dat er sprake is van minder productie.

8

Waarom is de instroom GBM (gedragsbeïnvloedende maatregel) en MTFC (multidimensional treatment foster care) aanmerkelijk lager uitgevallen dan eerder gepland?

Heropvoeding in een gezin is slechts één van de mogelijkheden waartoe een jongere kan worden verplicht in het kader van een gedragsmaatregel. Het programma van de gedragsmaatregel kan onder andere worden ingevuld met geïndiceerde jeugdzorg, jeugd psychiatrische zorg, verslavingszorg en (erkende) gedraginterventies. Heropvoeding in een pleeggezin vindt plaats door middel van de erkende gedragsinterventie Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) en wordt uitgevoerd door het Leger des Heils. MTFC is bedoeld voor een kleine doelgroep. Mede gelet op het lager uitvallende aantal opgelegde GBM’s wordt van deze interventie niet veel gebruik gemaakt.


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Staaij, C.G. van der (SGP), Arib, K. (PvdA), Çörüz, C. (CDA), Koopmans, G.P.J. (CDA), Roon, R. de (PVV), voorzitter, Brinkman, H. (PVV), Vermeij, R.A. (PvdA), ondervoorzitter, Raak, A.A.G.M. van (SP), Thieme, M.L. (PvdD), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Dibi, T. (GL), Toorenburg, M.M. van (CDA), Peters, M. (GL), Berndsen, M.A. (D66), Nieuwenhuizen-Wijbenga, C. van (VVD), Schouw, A.G. (D66), Marcouch, A. (PvdA), Steur, G.A. van der (VVD), Recourt, J. (PvdA), Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD), Helder, L.M.J.S. (PVV), Taverne, J. (VVD) en Schouten, C.J. (CU).

Plv. leden: Dijkgraaf, E. (SGP), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Bochove, B.J. van (CDA), Sterk, W.R.C. (CDA), Dille, W.R. (PVV), Elissen, A. (PVV), Smeets, P.E. (PvdA), Kooiman, C.J.E. (SP), Ouwehand, E. (PvdD), Karabulut, S. (SP), Sap, J.C.M. (GL), Smilde, M.C.A. (CDA), Voortman, L.G.J. (GL), Pechtold, A. (D66), Burg, B.I. van der (VVD), Dijkstra, P.A. (D66), Kuiken, A.H. (PvdA), Liefde, B.C. de (VVD), Spekman, J.L. (PvdA), Azmani, M. (VVD), Bontes, L. (PVV), Dijkhoff, K.H.D.M. (VVD) en Slob, A. (CU).

Naar boven