Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632698 nr. 26

32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2016

Hierbij bied ik u de negende voortgangsrapportage (VGR9) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 20151.

Conform mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Water op 30 november 2015 heb ik in deze voortgangsrapportage de (potentiële) meekoppelkansen inzichtelijk gemaakt. In veel van de HWBP-2 projecten is actief samen gewerkt met de omgeving en waar mogelijk zijn meekoppelkansen verzilverd. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een ondergrondse parkeergarage bij de kustversterking Katwijk, waardoor de aantrekkelijkheid van het centrum van Katwijk is vergroot, en de realisatie van een jachthaven bij de kustversterking bij Cadzand-Bad.

In de verslagperiode is de geplande voortgang geboekt. Er zijn 4 projecten afgerond en er bevinden zich nog vier projecten in de planstudiefase. De realisatiefase van het programma komt daarmee goed op stoom. Naast de beschreven voortgang is na peildatum de subsidiebeschikking van het project Waddenzeedijk Texel afgegeven, waarmee ook voor dit project de realisatie is gestart. Voor de Houtribdijk heb ik het MIRT3a besluit genomen, waarmee het concept projectplan Waterwet is vastgesteld en in procedure gebracht wordt.

De actuele programmaraming van HWBP-2 bedraagt op peildatum 31 december 2015 2.724 miljoen euro. De dalende trend in de programmaraming heeft zich, zoals verwacht, doorgezet. Bij VGR8 informeerde ik u al over mijn afweging om budget van het HWBP-2 over te hevelen. De cijfers in VGR-9 laten tussen het programmabudget en raming een positief verschil zien van € 327 miljoen. Dit betreft onbelegde ruimte en komt derhalve in aanmerking om vrij te vallen uit het programmabudget. In het kader van de financiering van de nieuwe waterveiligheidsnormen heb ik op 18 juni 2014 met de Unie van Waterschappen afgesproken dat de vrijval uit het programmabudget HWBP-2 voor 2/3e toegevoegd wordt aan het programmabudget voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en 1/3e aan de programmaruimte op het Deltafonds, ten behoeve van de waterveiligheidsopgave. In de ontwerpbegroting 2017 zal ik een voorstel voor de vrijval aan uw Kamer voorleggen.

In overleg met de AuditDienst Rijk (ADR) is, vooral vanuit efficiency overwegingen, besloten om voor de grote projecten (Ruimte voor de Rivier en het HWBP-2) die nog werken met een zogeheten gebroken boekjaar over te gaan tot harmonisatie van de jaarcontrole/verantwoording. Dat betekent dat bij VGR9 een extra accountantscontrole heeft plaatsgevonden. De volgende accountantscontrole vindt plaats bij VGR11 en loopt dan parallel aan het kalenderjaar 2016.

Waterveiligheid en een prettige leefomgeving is van ons allemaal. In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de veiligheid, inpasbaarheid van de dijk en maatschappelijke meerwaarde. Innovaties dragen hieraan bij. Dit bleek de afgelopen periode uit de verschillende prijzen (de Waterinnovatieprijs voor Dijken op Veen, prijs voor «Beste Openbare Ruimte van Nederland» en de «Rijnlandse Architectuurprijs» voor kustversterking Katwijk) die HWBP-2 projecten mochten ontvangen.

Deze ontwikkelingen in het HWBP-2 laten zien dat het programma volop op stoom is. Een groot deel van de projecten is gerealiseerd en het HWBP-2 staat gesteld voor het laatste deel van de opgave. Samen met de voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier en Maaswerken geeft dit inzicht in de goede voortgang die we maken met hoogwaterbeschermingsmaatregelen in het hele land.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl