Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632698 nr. 23

32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2015

Hierbij bied ik u de achtste voortgangsrapportage (VGR8) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) aan met peildatum 30 juni 20151.

Samen met de waterschappen is een flinke stap gezet in de realisatie van het programma. Hierbij tekent zich een groei in beheersing van het programma en een toenemende stabiliteit van planningen van projecten in de realisatiefase af. Dezelfde projecten als bij VGR7 kennen een verwachte oplevering in of na de tweede helft van 2017. Een gezamenlijke inspanning blijft nodig om de nu afgesproken planningen te handhaven en zo mogelijk te versnellen. De HWBP’s vormen samen met Ruimte voor de Rivier en Maaswerken de kern van het versterkingsprogramma van de primaire keringen in Nederland. De realisatie brengt de waterveiligheid in Nederland weer een stevige slag verder.

In de verslagperiode zijn onder meer de innovatieve projecten Kustwerk Katwijk en de Zwakke Schakels Noord Holland opengesteld. Recent heeft daarnaast op 10 september 2015 de opening van het project Bergambacht–Ammerstol–Schoonhoven plaatsgevonden. Dit betreft een ruimtelijk complex project waarbij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard erin is geslaagd om de versterking langs de dichtbebouwde Lekdijk in samenspraak met de omgeving tot een succes te maken.

Voor de Markermeerdijken is – in nauw overleg met de omgeving – een onderzoek uitgevoerd naar het effect van pompen op de Houtribdijk en de Afsluitdijk op de dijkversterking. Daaruit blijkt dat pompen het peil kunnen verlagen in het Markermeer. De meerkosten zijn echter significant en er blijft een aanzienlijke dijkversterking nodig. Tegelijk laat het onderzoek en het ENW advies een aantal vragen open die de komende maanden nog worden beantwoord, waarna ik in december een besluit neem over het al dan niet inzetten van pompen.

De actuele programmaraming van HWBP2 bedraagt op peildatum 30 juni 2015 2.900 miljoen euro. Uit recente ontwikkelingen volgt dat de programmaraming een dalende trend laat zien. Deze ontwikkelingen monitor ik nauwgezet en betrek ik in mijn afweging voor eventuele additionele overheveling van middelen vanuit het HWBP2.

Het HWBP2 is volop in uitvoering, Ruimte voor de Rivier nadert meer en meer zijn afronding en het Hoogwaterbeschermingsprogramma komt op stoom. Nederland wordt daarmee steeds veiliger. In 2017 gaat de nieuwe normering in het kader van het Deltaprogramma van start. Hiermee start weer een nieuwe fase in de continue en stelselmatig aanpak van het verbeteren van de waterveiligheid in ons land.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.