32 677 Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Hollands Kroon ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Hollands Kroon wordt de op te heffen gemeente Anna Paulowna aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer wordt de nieuwe gemeente Hollands Kroon aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

  • 1. Voor de nieuwe gemeente Hollands Kroon wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

  • 2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Anna Paulowna belast.

  • 3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.

  • 4. De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 6

In het gestelde onder «1. Arrondissement Alkmaar:» in artikel 3 van de Wet op de rechterlijke indeling, vervallen met ingang van de datum van herindeling «Anna Paulowna,», «Niedorp,», «Wieringen,», «Wieringermeer,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Hollands Kroon,.

Artikel 7

In het gestelde onder «Noord-Holland-Noord» in de bijlage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993, vervallen met ingang van de datum van herindeling «Anna Paulowna», «Niedorp», «Wieringen» en «Wieringermeer» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Hollands Kroon.

Artikel 8

In het gestelde onder «Noord-Holland-Noord» in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s vervallen met ingang van de datum van herindeling «Anna Paulowna,», «Niedorp,», Wieringen,», «Wieringermeer,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Hollands Kroon,.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Kaart, genoemd in artikel 2

Naar boven