Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232676 nr. 16

32 676 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Ontvangen ter Griffie op 4 april 2012. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 2 mei 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2012

Ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur overleg ik uw Kamer bijgaand een ontwerp voor een verzamelbesluit, o.a. tot wijziging van het Besluit Bibob, alsmede een nota van toelichting daarbij*.

Genoemd artikellid van de Wet Bibob bepaalt dat de voordracht voor een krachtens dat lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur niet eerder wordt gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Gelijktijdig met de voorhang bij beide kamers der Staten-Generaal wordt een consultatieronde gehouden.

Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob per 1 januari 2013.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XNoot
*

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.