Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932668 nr. 12

32 668 Structuurvisie ZuidasDok

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2019

Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. Hierbij ontvangt u als bijlage de halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok over de periode van 1 juli tot en met 31 december 20181. Vanwege zorgen over de actuele ontwikkelingen vind ik het belangrijk om u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, te informeren over de laatste stand van zaken. De gemeenteraad van Amsterdam ontvangt deze zelfde brief.

1. Vertraging van de herijkingsfase

Het project Zuidasdok bevindt zich in de zogenaamde «herijkingsfase» waarin de aannemerscombinatie Zuidplus haar aanbieding uitwerkt in een integraal voorontwerp. De herijkingsfase moet voorkomen dat er onomkeerbare verplichtingen worden aangegaan voordat is vastgesteld dat er een maakbaar integraal voorontwerp is dat voldoet aan alle door de opdrachtgever gestelde eisen en doelstellingen. Hierdoor worden risico’s en onzekerheden nog voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd om een zo beheerst mogelijk bouwproces te verkrijgen.

U bent in november 2018 door mij geïnformeerd dat er vertraging optreedt van de herijkingsfase (Kamerstuk 35 095 A, nr. 2). Door verschillende oorzaken duurt de herijkingsfase langer dan gepland en blijkt het project complexer en risicovoller dan was voorzien. Zo blijkt een goed en volledig integraal voorontwerp meer tijd te kosten dan verwacht, stijgen de bouwkosten en waren er wijzigingen in het contract nodig.

Beoogd is dat de herijking voor de zomer 2019 wordt afgerond, maar ook deze planning staat onder druk. Het contract gaat ervan uit dat een integraal herijkingsbesluit wordt genomen aan het einde van de herijkingsfase. Op dit moment verkennen de gezamenlijke opdrachtgevers ook andere scenario’s. Voor de verschillende scenario’s worden risico’s en consequenties voor planning en financiën in beeld gebracht.

2. Buitendienststellingen (trein) en tijdelijke buitengebruiknames in 2019

Zoals bekend zijn reeds eerder buitendienststellingen (trein) en tijdelijke buitengebruiknames (metro) gepland voor 2019. Deze buitendienststellingen en buitengebruiknames stellen ZuidPlus in staat de eerste uitvoeringswerkzaamheden bij station Amsterdam Zuid die «no-regret» zijn uit te voeren. Het gaat dan concreet om sloopwerkzaamheden, het voorbereiden van- en het inschuiven van de dekken die nodig zijn voor de toekomstige Brittenpassage. Ondanks de uitloop in de herijkingsfase is ervoor gekozen deze geplande buitendienststellingen (trein) en tijdelijke buitengebruiknames te benutten.

De eerste tijdelijke buitengebruikname van de metro was in het weekend van 6 en 7 april en de werkzaamheden in dat weekend zijn succesvol verlopen. Tot de zomer zijn er nog 5 weekenden met een volledige buitendienststelling van de trein gepland en 2 weekenden met een gedeeltelijke. Voor de metro gaat het om 3 weekenden tot de zomer en 1 na de zomer. De grootste uitdaging zijn de buitendienststellingen in juni (4 weekenden). Hierin vinden de meest complexe werkzaamheden plaats (het inschuiven van de dekken).

De opdrachtgevers hebben een taskforce ingericht die als taak heeft de voortgang dagelijks te monitoren. Dit om te voorkomen dat geplande werkzaamheden niet plaats kunnen vinden.

3. Gevolgen voor financiën en planning

In de halfjaarrapportage zijn de inzichten ultimo 2018 opgenomen rond de haalbaarheid van de planning en de toereikendheid van het projectbudget. De vertraging van de herijkingsfase heeft invloed op de planning en de financiële haalbaarheid van het project. Wanneer de herijkingsfase wordt afgerond, zijn de consequenties voor de planning en financiën met grotere mate van zekerheid te bepalen.

In de afgesloten bestuursovereenkomst 2012 zijn afspraken vastgelegd over de risicoverdeling. Daarnaast is vastgelegd dat, indien het taakstellend budget niet toereikend is of dreigt te zijn, opdrachtgevers beslissen om opties tot versobering te onderzoeken. Gelet op de financiële prognose is deze opdracht gegeven.

4. Vervolg

De opdrachtgevers vinden de geschetste ontwikkelingen zorgelijk. Daarom is er momenteel intensief bestuurlijk overleg om de situatie te bespreken en te monitoren. Het streven is dat rond de zomer besluitvorming plaatsvindt over het vervolg, wanneer de uitkomsten van de herijkingsfase en de uitkomsten van de verkenning van andere scenario’s bekend zijn. De opdrachtgevers laten in kaart brengen wat, gegeven de mogelijke resultaten van de herijking, beheersmaatregelen kunnen zijn en welke vervolgscenario’s er dan zijn (inclusief risico’s, ook in tijd, geld en overlast voor de omgeving) zodat op

basis van een zo goed mogelijk overzicht een besluit kan worden genomen. Ik zal u vervolgens nader informeren over de voortgang van dit project. Gegeven de huidige capaciteit op weg en spoor, op en rond Amsterdam Zuid, staan nut en noodzaak van het project Zuidasdok voor de opdrachtgevers buiten kijf.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl