Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232666 nr. 10

32 666 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB

Ontvangen 9 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, worden aan artikel 35a vier leden toegevoegd, luidende:

  • 3. De concessiehouder, bedoeld in het eerste lid, vraagt advies over het op te stellen vervoerplan aan consumentenorganisaties die voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarden, aan de beheerder, bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet, en aan gedeputeerde staten die het betreffen.

  • 4. De concessiehouder stelt de partijen, bedoeld in het tweede lid, in de gelegenheid met hem overleg te voeren voordat het advies wordt uitgebracht.

  • 5. Het advies, bedoeld in het derde lid, wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het op te stellen vervoerplan.

  • 6. De partijen, bedoeld in het derde lid, worden door de concessiehouder zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven.

Toelichting

In het voorgestelde artikel 35a wordt het vervoerplan voor het hoofdrailnet wettelijk verankerd. Met dit amendement wordt ook het adviesrecht van consumentenorganisaties en provincies op het vervoerplan voor de concessie voor het hoofdrailnet in dit artikel geregeld. Momenteel hebben de consumentenorganisaties op grond van artikel 31 van de Wet Personenvervoer 2000 alleen adviesrecht op voorgenomen wijzigingen van de dienstregeling, het tarief en overige in de concessie geregelde onderwerpen. Dit betreft dus niet het volledige vervoerplan. De Raad van State heeft in haar advies op het wetsvoorstel hierop de vinger gelegd. Met dit amendement wordt eenduidig het adviesrecht op het volledige vervoerplan voor consumentenorganisaties geregeld in de wet in artikel 35a, derde lid.

Consumentenorganisaties hebben conform artikel 7 van de huidige vervoerconcessie voor het hoofdrailnet wel recht op overleg over het vervoerplan. Dit is overgenomen in artikel 35a, vierde lid. Dit is dus geen nieuwe bepaling, maar het is beter ook het overlegrecht in de wet te regelen analoog aan artikel 17b van dit wetsvoorstel waar zowel het adviesrecht en overlegrecht voor het beheerplan van ProRail is geregeld.

In het voorgestelde artikel 35a, derde lid, wordt tevens geregeld dat provinciebesturen van de provincies op het grondgebied waarvan de concessie van toepassing wordt adviesrecht krijgen op het vervoerplan. Momenteel hebben provincies op grond van de huidige vervoerconcessie adviesrecht op onderdelen van het vervoerplan (artikelen 7, 8 en 9). Ook dit adviesrecht hoort in de wet te worden geregeld analoog aan het adviesrecht op het beheerplan in artikel 17b in dit wetsvoorstel.

Het in dit amendement voorgestelde artikel 35a, zesde lid, regelt tenslotte een motiveringsplicht voor de concessiehouder die behelst dat gemeld dient te worden hoe is omgegaan met de uitgebrachte adviezen. In de huidige situatie wordt een dergelijke motivatie niet in alle gevallen gegeven.

Slob