Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132660 nr. 5

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN DE ROUWE

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de behandeling van de initiatiefnota «Fietsen, een tandje erbij» van CDA-Kamerlid Atsma op 1 juli 2010 door de Kamer een motie is aangenomen die uitspreekt dat de aanbevelingen uit deze nota onder regie van het Rijk uitgevoerd moeten worden;

overwegende, dat een substantiële verdere groei van het fietsverkeer in Nederland mogelijk is wanneer deze gefaciliteerd wordt door een schaalsprong in de fietsinfrastructuur- en voorzieningen;

spreekt uit dat de fiets, conform de aanbevelingen uit de nota-Atsma, een volwaardige plaats krijgt in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de daaruit voortvloeiende investeringsprogramma's, waarbij het creëren van randvoorwaarden en het stimuleren van innovaties taken voor het Rijk in het fietsbeleid zijn;

spreekt uit dat het uitbreiden van de regionale snelfietsroutes en het realiseren van voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen bij stations een belangrijke rol kunnen spelen in het programma Benutten, omdat ze respectievelijk kunnen leiden tot het beter benutten van wegen in filegevoelige gebieden en een betere benutting van het openbaar vervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

De Rouwe