Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232660 nr. 45

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2011

Op 14 november jl. heeft uw Kamer in het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) mij verzocht om u voor de stemming over de ingediende moties, te komen met tekstvoorstellen over Energyport en Agriboard A7. In deze brief stuur ik u deze tekstvoorstellen.

Energyport Noord-Nederland

In paragraaf 4.6 van de SVIR wil ik de huidige tekst vervangen door:

De MIRT-regio Noord-Nederland bestaat uit de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Opgaven van nationaal belang in dit gebied zijn:

 • Het versterken van Energyport (Noord-)Nederland als internationaal energieknooppunt en kenniscentrum voor energievoorziening en -transitie, en:

  • het aanwijzen van locaties voor de vestiging van energiecentrales in de Eemshaven;

  • het robuust en compleet maken van het internationale hoofdenergienetwerk, waaronder de verbinding van Eemshaven via Ens naar Diemen (Noordwest 380 kV verbinding);

  • het aanwijzen van leidingstroken voor buisleidingen en het ruimtelijk reserveren van locaties voor ondergrondse opslag;

  • het aanwijzen van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie in Noord-Nederland;

 • Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen), buisleidingen en het hoofdenergienetwerk die door Noord-Nederland lopen;

 • De ontwikkeling van een robuust kustlandschap en zoetwatersysteem ter vergroting van de waterveiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen van verdroging (o.a. door versterking Afsluitdijk en bijbehorende sluizencomplexen, Hoogwaterbeschermingsprogramma en deelprogramma’s Zoetwatervoorziening, IJsselmeer en Waddengebied van het Deltaprogramma);

 • Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden en het Werelderfgoed (de Waddenzee).

De economische kracht van Noord-Nederland ligt in de sterke (inter)nationale positie in een aantal topsectoren: Energie, Chemie en Water(technologie). Energyport (Noord-)Nederland is het energieknooppunt van Noordwest Europa. Dankzij de aanwezige energie-infrastructuur, de kennispositie en de ruimtelijke kenmerken kan Noord-Nederland deze rol vervullen. Een groot aantal kabels en (buis)leidingen van elektriciteit, gas, telecom en data landt aan in de Eemshaven en vertakt zich naar de rest van Nederland en Europa. Energyport heeft de ambitie om samen met Niedersachsen het kenniscentrum voor energievoorziening en -transitie te vormen (European Region on Excellence on Energy). De ligging aan zee, geologie en aanwezige ruimte bieden (experimenteer)mogelijkheden voor energie-innovatie.

De combinatie van een landelijk gebied rondom de aanwezige steden met een diversiteit aan landschappen en meren, draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Tegelijk is er in Noord-Nederland in een aantal gebieden sprake van bevolkingskrimp.

De Waddenzee maakt onderdeel uit van het Europese Natura 2000 netwerk en van de herijkte EHS. Bovendien is de Waddenzee door de Unesco aangewezen als natuurlijk werelderfgoed. Het integrale beleid van het Rijk voor de Waddenzee staat weergegeven in de PKB Derde Nota Waddenzee. De hoofddoelstelling is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied.

Agriboard A7

In hoofdstuk 3 van de SVIR wil ik de volgende paragraaf opnemen, waarmee ik recht wil doen aan de economische positie van satellietlocaties van de vijf greenports.

De topsectoren concentreren zich vooral in de stedelijke regio’s van de mainports, brainport, greenports en valleys. Daarbij gaat het om de haven van Rotterdam en Schiphol, de Brainport Zuidoost Nederland, de greenports Venlo, Westland-Oostland, Aalsmeer, Boskoop en de Bollenstreek1, Energyport in Groningen, Food Valley in Wageningen, Health Valley in Nijmegen, Maintenance Valley in West- en Midden Brabant, Utrecht Science Park en de nanotechnologie in Twente en Delft. Voor het economisch functioneren van de greenports is ook een aantal subclusters van belang, in de regel aangeduid als satellieten (Agriboard A7, Dinteloord, Terneuzen, Emmen, Berlikum, Betuws Bloem, Luttelgeest en Kampen). Deze stedelijke regio’s beschouwt het Rijk van nationale betekenis. In de stedelijke regio’s van de mainports, brainport en greenports is de sterkste concentratie van topsectoren aanwezig.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Het netwerk Greenport Holland.