Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132660 nr. 2

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 2 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • Nederland een grote historie kent op het gebied van zorgvuldige ruimtelijke ordening;

  • daardoor, ondanks de grote druk op de schaarse ruimte, in Nederland nog altijd ca. 85% van de ruimte niet verstedelijkt is;

  • in de ruimtelijke ordening geldt: decentraal doen wat decentraal kan, en centraal doen wat centraal moet;

  • dit vraagt om heldere, eenduidige en werkbare rijkskaders waarbinnen provincies en gemeenten hun bevoegdheden uitoefenen en regie voeren over gebiedsprocessen;

verzoekt de regering:

  • in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte kort en scherp geformuleerde, eenduidige en werkbare rijkskaders voor ruimtelijke ordening en infrastructuur vast te leggen op al de nationaal van belang zijnde thema's en aspecten;

  • de structuurvisie in omvang beperkt te houden;

  • de structuurvisie maximale sturingskracht te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff