32 647 Levensbeëindiging

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2014

Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg inzake euthanasie op 15 april jl. (Kamerstuk 32 647, nr. 25) en in mijn brief van 4 juli jl. (Kamerstuk 32 647, nr. 30), doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de verkenning van ZonMw van de knelpunten in de praktijk van de schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie toekomen. De verkenning heeft plaatsgevonden in opdracht van de ambtelijke werkgroep «Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie». ZonMw heeft interviews gehouden met deskundigen en er heeft een expertmeeting plaatsgevonden. Daarnaast heeft het ErasmusMC in opdracht van ZonMw een literatuurstudie naar de knelpunten gedaan. De resultaten hiervan treft u in de bijlage aan1. Beide documenten zullen worden benut voor de totstandkoming van de handreikingen voor patiënten en artsen die duidelijkheid zullen bieden over de schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven