32 647 Levensbeëindiging

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2014

Mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie bied ik u hierbij het Jaarverslag 2013 van de Regionale toetsingscommissies euthanasie aan1.

In het jaarverslag leggen de commissies verantwoording af over hun wijze van toetsing op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. In de bijlage van het jaarverslag treft u tevens een algemeen en een per regio uitgesplitst overzicht aan van het aantal meldingen in 2013.

In 2013 hebben de commissies 4.829 meldingen van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding ontvangen. Dit is een stijging van vijftien procent ten opzichte van 2012. In vijf gevallen kwamen de commissies tot de conclusie dat de arts niet aan alle zorgvuldigheidseisen had voldaan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven