Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132646 nr. 11

32 646 Maximumsnelheden hoofdwegennet

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 25 mei 2011.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 23 juni 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2011

Bijgaand doe ik u toekomen het ontwerp-besluit tot wijziging van het RVV 1990 in verband met de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 km per uur en tot wijziging van het BABW in verband met enkele redactionele aanpassingen aan bepalingen inzake experimenten met een variabele maximumsnelheid.

Ingevolge artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 dient het onderhavige ontwerp-besluit aan de beide Kamers der Staten-Generaal te worden voorgelegd.

Voor de inhoud en achtergronden van het ontwerp-besluit verwijs ik u kortheidshalve naar de bij het ontwerp behorende nota van toelichting.1

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.