32 645 Kernenergie

Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kerncentrale Borssele een financieel risico kan vormen voor Nederlandse overheden;

constaterende dat kernenergie niet meetelt bij het bepalen van het aandeel opgewekte hernieuwbare energie;

verzoekt de regering, met de betrokken bedrijven en lagere overheden een plan op te stellen voor het uitfaseren van kerncentrale Borssele, waarbij rekening gehouden wordt met de juridische en financiële aspecten en de leveringszekerheid van energie, en de Kamer hierover in 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven