Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532642 nr. 7

32 642 Zelfstandigen zonder personeel in de zorg

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 maart 2015

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de door uw Kamer in het kader van een VSO gestelde vragen over de brief van 10 oktober 2014 inzake de zzp’ers in de zorg (Kamerstuk 32 642, nr. 8).

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om u enkele aanvullende stukken toe te sturen die betrekking hebben op het onderhavige onderwerp. Het gaat om de volgende stukken.

  • Op 14 november 2014 hebben BTN en FNV Zelfstandigen aan de ministeries van Financiën en VWS ter beoordeling een modelovereenkomst gestuurd. Deze overeenkomst heeft betrekking op een zorginstelling en een zzp’er die in opdracht van die zorginstelling aan thuiszorgcliënten zorg verleent. Als gevolg van de beoordeling is de modelovereenkomst aangepast en uiteindelijk goedgekeurd. De modelovereenkomst is bijgevoegd1. Daarmee is voor zowel de zorginstelling als de zzp’er duidelijkheid gecreëerd. Indien zorginstellingen en zzp’ers deze modelovereenkomst gebruiken als basis voor hun onderlinge relatie en daar ook daadwerkelijk naar handelen, is er geen sprake van een dienstbetrekking. Ook door andere partijen zijn modelovereenkomsten ter beoordeling voorgelegd. Deze worden thans beoordeeld. Als ze goedgekeurd zijn, worden ook deze overeenkomsten gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

  • Op 18 november 2014 heeft SPOT mij per brief een aantal vragen gesteld over de situatie van zzp’ers in de kraamzorg. Bijgevoegd is de brief aan SPOT met de antwoorden op de gestelde vragen2.

  • Op 28 november 2014 heeft Actiz de betrokken bewindslieden een reactie gestuurd op de brief van 10 oktober 2014 en daarin een aantal vragen gesteld. Bijgevoegd is de brief aan Actiz met de antwoorden op de gestelde vragen3.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl