32 641 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE LIEFDE EN VOORDEWIND

Ontvangen 8 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt het tweede onderdeel vervangen door twee onderdelen, luidende:

2. In onderdeel b wordt «vrijwel uitsluitend» vervangen door «voor een substantieel deel» en wordt «schoolboeken» vervangen door: school- en wetenschappelijke boeken.

2a. In onderdeel d. wordt «schoolboek» vervangen door «school of wetenschappelijk boek» en wordt «en Volwasseneneducatie» vervangen door: , Volwasseneneducatie, Hoger beroepsonderwijs en Wetenschappelijk onderwijs.

Toelichting

Het schoolboek (het S-boek) is uitgesloten van de Wet op de vaste boekenprijs (hierna: de wet) omdat de aanschaf van dit boek verplicht is en de prijsconcurrentie minimaal is. Verscheidenheid van titels en een dekkend landelijk netwerk van boekhandels zijn op schoolboeken niet van toepassing. Dat geldt ook voor het wetenschappelijk boek. Het wetenschappelijk boek (het W-boek) wordt in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs verplicht gesteld voor studenten en er is nauwelijks prijsconcurrentie. Daarnaast werken wetenschappelijke boeken vrijwel uitsluitend op basis van bestelling, waardoor nauwelijks extra risico wordt gelopen door boekverkopers. Daarom beoogt de indiener met dit amendement aan te sluiten bij de uitzondering van het S-boek, door het W-boek ook uit te zonderen van de vaste boekenprijs.

De Liefde

Voordewind

Naar boven