32 641 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs die wet aan te passen op de korting die verkopers van boeken of muziekuitgaven mogen toepassen, op het schrappen van de vaste prijs voor uit het buitenland geïmporteerde muziekuitgaven, om ontduiking van de wet door buitenlandse verkopers te voorkomen en met enkele technische wijzigingen om zo de werking van de wet te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de vaste boekenprijs wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «deze wet» de volgende zinsnede ingevoegd: en de daarop berustende bepalingen.

2. In onderdeel b wordt «vrijwel uitsluitend» vervangen door: voor een substantieel deel.

3. In onderdeel i wordt «artikel 1, onderdeel e, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van het eerste lid wordt vervangen door: Voor boeken die in Nederland worden geïmporteerd en voor in Nederland uitgegeven muziekuitgaven die na export naar het buitenland weer in Nederland worden geïmporteerd, stelt de importeur een vaste prijs vast.

2. In het tweede lid vervalt «of dezelfde muziekuitgave».

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt »mits» vervangen door: gedurende een termijn van ten hoogste drie maanden en voor zover het boeken of muziekuitgaven betreft die bij de aanvang van de opheffingsuitverkoop tot de voorraad behoorden, en.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid, onderdeel c, door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd die luiden:

  • d. verkoop door een uitgever van één exemplaar van een boek aan het Depot van de Koninklijke Bibliotheek, genoemd in artikel 1.16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

  • e. verkoop van één exemplaar van een boek of muziekuitgave aan een eindafnemer die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij de verkoper, en de verkoper:

    • het boek uitgeeft, importeert of aan andere eindafnemers verkoopt; of

    • de muziekuitgave uitgeeft of aan andere eindafnemers verkoopt.

3. Er wordt een lid toegevoegd dat luidt:

  • 4. Dit artikel is tevens van toepassing op in het buitenland gevestigde verkopers die boeken of muziekuitgaven importeren of doen importeren uit Nederland en vervolgens rechtstreeks aan eindafnemers in Nederland verkopen. Dit lid is niet van toepassing op verkopers gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, tenzij de verkoper het oogmerk heeft deze wet te ontduiken.

D

In artikel 13 wordt telkens «levering» vervangen door: verkoop.

E

In artikel 18 wordt «artikel 17, eerste lid, onder a» vervangen door: artikel 17, onderdeel a.

F

In artikel 19, eerste lid, en artikel 27a wordt telkens «artikel 17, eerste lid, onder b» vervangen door: artikel 17, onderdeel b.

ARTIKEL II

Vaste prijzen voor in het buitenland uitgegeven muziekuitgaven die door importeurs zijn vastgesteld op grond van artikel 3 van de Wet op de vaste boekenprijs zoals dat artikel luidde voor inwerkingtreding van deze wet, vervallen met ingang van de datum waarop deze wet in werking treedt.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Naar boven