32 641 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DE LIEFDE

Ontvangen 8 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, wordt na onderdeel C, een onderdeel ingevoegd, luidende:

CA

In artikel 7, eerste lid, wordt de zinsnede «met ingang van één jaar» vervangen door: met ingang van zes maanden.

Toelichting

Indiener beoogt hiermee de periode waarna de uitgever en de importeur de vaste boekenprijs kunnen opheffen te verkorten tot een periode van 6 maanden. Gebleken is dat de meeste exemplaren van een nieuwe titel direct na de verschijning worden verkocht. De periode van de vaste boekenprijs kan daarom verkort worden. Uitgevers en importeurs zijn daardoor eerder in staat in te spelen op de veranderende vraag naar boektitels.

De Liefde

Naar boven