Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232637 nr. 38

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2012

Op donderdag 14 juni jl. sprak ik met de vaste commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Bedrijfslevenbeleid en de voortgang van de innovatiecontracten. Een van de punten die de commissie onder mijn aandacht bracht was de brief van de heer Victor van der Chijs namens het Topteam Creatieve Industrie en de Dutch Creative Industries Council over de toegankelijkheid van het innovatie-instrumentarium en de beperkingen die hierbij optreden voor een krachtige opbouw van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie in de Creatieve Industrie.

Ik heb uw commissie toegezegd deze brief voor het zomerreces te beantwoorden en u een afschrift te zenden. Mijn antwoord aan de heer Van der Chijs treft u hierbij aan1.

Samen met de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ben ik bereid een bedrag van € 6 mln beschikbaar te stellen aan de sector voor de periode tot en met 2015 om het beoogde fundament voor het TKI CLICK te leggen. Dit is inclusief de toezegging van € 1 mln voor de periode 2012–2013 uit de brief «Naar de Top, het bedrijvenbeleid in actie(s)» van september 2011.

Het argument voor deze bijdrage is het feit dat de creatieve industrie nog relatief onbekend is met publiekprivate samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Het TKI CLICK is een nieuw publiekprivaat samenwerkingsverband dat moet uitgroeien tot een organisatie die effectief in staat is om privaat commitment voor onderzoek en innovatie te organiseren. De basis hiervoor is het innovatiecontract en de potentiële investeringsbereidheid van de sector.

Uitgaande van een groei in private bijdragen uit de sector zal onze bijdrage jaarlijks afnemen, maar komt in totaal overeen met de bijdrage die de sector in haar brief voorstelt. Op Prinsjesdag volgt de definitieve invulling van de dekking. Wat betreft het EL&I-deel ligt dekking uit de TKI-toeslag voor de hand, aangezien de sector met dit transitiebudget in staat wordt gesteld privaat commitment voor onderzoek en innovatie te organiseren en op eigen benen te staan door geleidelijk meer gebruik te maken van de reguliere TKI-toeslag en andere financieringsbronnen.

Aan deze bijdrage zullen in overleg met de sector duidelijke prestatieafspraken worden verbonden over onder andere de groei van de private bijdrage, het aantal deelnemers in onderzoek en ontwikkeling, en samenwerking met potentiële opdrachtgevers.

De minister van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.