Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832637 nr. 312

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 312 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2018

In 2015 is het publiek-private samenwerkingsverband StartupDelta gelanceerd. StartupDelta is een belangrijke speler en aanjager bij het stimuleren van de start en (door)groei van nieuw innovatief en ambitieus ondernemerschap.

Nederland heeft de potentie om in 2020 als startupland één van de koplopers van Europa te zijn. Omdat andere landen niet stilstaan en ontwikkelingen op technologisch gebied snel gaan, is een blijvende inzet van publieke en private partijen nodig om Nederland concurrerend te houden, maatschappelijke vraagstukken op te lossen en meer werkgelegenheid te genereren.

Vanaf medio 2016 heeft de heer Constantijn van Oranje Nassau als special envoy StartupDelta een actieve en voortvarende bijdrage geleverd aan het bouwen van een sterk ondernemersklimaat voor het starten en doorgroeien van startups. Op een aantal thema’s, zoals kapitaal, internationalisering en talent en kennis, zijn significante resultaten geboekt en heeft Nederland zich internationaal verder op de kaart gezet. Eind februari jl. heeft de special envoy mij geïnformeerd over de resultaten van StartupDelta in de periode medio 2016–eind 2017 (StartupDelta 2.0).

Zoals toegezegd in mijn brief van 22 december jl.1 bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de genoemde rapportage aan2.

In zijn rapportage schetst de special envoy een doorkijk naar de actieagenda voor de nieuwe periode StartupDelta 3.0 (januari 2018–medio 2019). StartupDelta wil de aandacht richten op het tekort aan talent, het stimuleren van nieuwe bedrijven op basis van kennis uit wetenschappelijk onderzoek, op internationaal verbinden van partners uit Nederlandse en buitenlandse ecosystemen en op het verzamelen van ondersteunende data. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de regionale innovatiehubs en bovenregionale samenwerking om de impact van maatregelen te vergroten.

Ook het kabinet is actief om het Nederlandse startup ecosysteem sterker te maken. Zo heb ik de Seed Business Angels regeling geïntroduceerd, is op StartupFest Europe het «scale-up fonds» gelanceerd, werken we via Invest-NL aan beschikbaarheid van risicokapitaal ter ondersteuning van o.a. startups en scale-ups die willen doorgroeien en heb ik het Nationaal Contactpunt voor buitenlandse startups en zelfstandigen ingericht bij RVO.nl, waarmee hulp wordt geboden bij het in Nederland vestigen van hun onderneming. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft recent met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en met de Vereniging Hogescholen (VH) een Sectorakkoord 2018 gesloten, waarover uw Kamer op 9 april jl. is geïnformeerd.3 De sectorakkoorden dragen bij aan de toegang tot talent en de toegang tot kennis. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking organiseert onder andere internationale beursdeelnames en missies voor startups. Zij zal in haar aankomende beleidsnota nader ingaan op de ambities van het kabinet over de internationalisering van startups en het startup ecosysteem.

Ik zie mogelijkheden voor de departementen om in aansluiting op het regeerakkoord met concrete maatregelen te komen die inspelen op uitdagingen o.a. op het gebied van samenwerking («one single hub»), financiering en overheid als launching customer. Uw Kamer zal hierover nader worden geïnformeerd. Hierbij zal ik de resultaten van de Startup Delta Summit op 19 april jl. meenemen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 32 637, nr. 299

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 31 288, nr. 621