Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 240

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2016

Hierbij bieden wij uw Kamer het geactualiseerde «Techniekpact 2020: inzet 2016–2020»1 aan waarmee de ambitie uit het Techniekpact sterker wordt voortgezet. De overkoepelende ambitie is: door een structurele aanpak zorgdragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van vandaag èn van morgen.

In 2013 hebben onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten werkgevers, werknemers, topsectoren, jongeren, regionale overheden en rijksoverheid het Techniekpact bekrachtigd. De samenwerkende partijen in het Techniekpact hebben als doel om het aantal technici te vergroten, de aansluiting van het bèta-technisch onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en technici voor technische functies op de arbeidsmarkt te behouden.

De hierboven genoemde partijen hebben op 18 april 2016 het geactualiseerde Techniekpact gepresenteerd. Om mee te bewegen met de dynamiek van de arbeidsmarkt en als gevolg van de technologische ontwikkelingen, vonden alle betrokken partijen actualisering noodzakelijk.

Het Techniekpact kenmerkt zich door een regionale aanpak met nationale ondersteuning. Hierbij wordt een integrale benadering gehanteerd van Kiezen voor, Leren in en Werken in de Techniek. In juni ontvangt u de jaarlijkse Monitor Techniekpact (feiten en cijfers bètatechniek) en de Voortgangsrapportage Techniekpact over stand van zaken van de uitvoering van het Techniekpact.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl