Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 223

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 223 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 13 januari 2016

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 11 december 2015 over stand van zaken bij Philips Emmen (Kamerstuk 32 637, nr. 217).

De vragen en opmerkingen zijn op 6 januari 2016 aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd. Bij brief van 12 januari 2016 zijn de vragen beantwoord.

De voorzitter van de commissie, Vermeij

Adjunct-griffier van de commissie, Kruithof

Inhoudsopgave

I.

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

2

     

II.

Antwoord / Reactie van de Minister

4

I. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van de Minister. Deze leden hebben hierover nog enkele vragen en opmerkingen.

Philips en Chezz Partners hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van de armaturenfabriek van Philips in Emmen volgend jaar. Kan de Minister toelichten wat voor bedrijf Chezz Partners is? Is het een stabiel bedrijf dat voor het personeel de werkgelegenheid in de armaturenfabriek in Emmen langdurig kan waarborgen?

Chezz Partners spreekt de intentie uit dat een substantieel deel van het Philips-personeel bij de twee nieuwe bedrijven van Chezz Partners aan de slag kan gaan. Kan de Minister nader toelichten wat er bedoeld wordt met een substantieel deel van het personeel? Om wat voor aantallen gaat het?

Deze leden vragen of de Minister kan toelichten wat voor regelingen worden getroffen voor een deel van het personeel dat niet bij Chezz Partners terecht kan. Kan de Minister nader toelichten of er een stappenplan is opgezet en een tijdspad is uitgezet voor het personeel van de armaturenfabriek van Philips in Emmen?

In de brief wordt genoemd dat Philips formeel voor eind 2016 het voltallige personeel via het geldende sociaal plan zal laten afvloeien. Kan de Minister nader toelichten wat het geldende sociaal plan precies inhoudt?

Kan de Minister nader toelichten hoe het met het sectorplan Vierkant voor Werk ervoor staat?

Deze leden vragen of de Minister kan toelichten wat de rol van de vakbonden is geweest bij het tot stand komen van de overeenstemming tussen Philips en Chezz Partners. Zijn zij tevreden met deze overeenstemming?

Kan de Minister de Kamer informeren of de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) betrokken is geweest bij deze overeenstemming tussen Philips Emmen en Chezz Partners?

Het lid M. L. Vos (Kamerstuk 32 637, nr. 171) heeft in maart 2015 een motie ingediend voor ondersteuning vanuit Economische Zaken om in de regio nieuwe werkgelegenheid te creëren, o.a. in verband met het sluiten van de Philips armaturen fabriek in Emmen. In hoeverre vindt de Minister dat de motie M. L. Vos (Kamerstuk 32 637, nr. 171) is uitgevoerd? Bestaat deze ondersteuning vanuit het Ministerie van Economische Zaken nog? Zo ja, tot wanneer wordt deze ondersteuning voortgezet?

Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie

De leden van de SP-fractie hebben kennis genomen van de stand van zaken bij Philips Emmen. Zij hebben hierover enige vragen.

De leden van de SP-fractie lezen dat Chezz Partners twee nieuwe bedrijven gaat starten op het terrein van het huidige Philips Emmen en dat zij de intentie hebben dat een substantieel deel van het Philips-personeel bij hen aan het werk kan gaan. Deze leden zijn benieuwd of Chezz Partners hierover harde garanties heeft afgegeven of gaat afgeven en welke rol de Minister op zich wil nemen bij het behoud van de werkgelegenheid. De leden van de SP-fractie zijn tevens benieuwd of op het vlak van de werkgelegenheid bij de nieuwe bedrijven bij de Minister inmiddels meer bekend is geworden.

De leden van de SP-fractie zijn tevens benieuwd welke mogelijkheden er voor het personeel dat niet binnen de twee nieuwe bedrijven aan de slag kan zijn om van werk naar werk begeleid te worden binnen dezelfde regio.

De leden van de SP-fractie willen graag weten of de Minister een rol voor zichzelf ziet om in het kader van het plan Vierkant voor Werk zich in te zetten voor behoud en bevordering van de werkgelegenheid in de regio Emmen. Tevens zijn deze leden benieuwd hoe de provincie Drenthe en de gemeente Emmen in het kader van dit plan gerichte ondersteuning gaan geven bij het opstarten van de bedrijfsactiviteiten en het behoud en de creatie van werkgelegenheid.

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie

De leden van de CDA-fractie hebben de volgende vragen ten aanzien van het schriftelijke overleg over de stand van zaken Philips Emmen.

De leden van de CDA-fractie zijn ten eerste verheugd dat na maanden van onzekerheid er een nieuw perspectief ontstaan is voor de medewerkers van Philips Emmen, doordat er een overeenkomst is gesloten tussen Chezz Partners, Philips en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Deze leden hopen dat gezamenlijk met de Commissie economische structuurversterking, de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en het Rijk meer positieve ontwikkelingen zullen ontstaan in de regio. Zou de Minister kunnen aangeven welke kansen de Minister hierbij ziet in de regio en hoe door samenwerking van partijen hier optimaal op zou kunnen worden ingespeeld?

De leden van de CDA-fractie vragen of de Minister nader zou kunnen toelichten hoe het transitiejaar 2016 eruit gaat zien voor het personeel. Er wordt aangegeven in de brief dat alle vaste medewerkers het komende jaar nog in dienst blijven van Philips. Hoe zit dit met de medewerkers die niet in vaste dienst zijn? Daarnaast geeft de Minister in de brief aan dat Chezz Partners de ambitie heeft om de werkgelegenheid vanaf 2017 op peil te houden en door te groeien. Wat is hierbij de peildatum? Ook wordt in de brief van de Minister aangeven dat Chezz Partners de intentie uitspreekt dat een substantieel deel van het Philips-personeel bij de twee nieuwe bedrijven aan de slag kan gaan, doordat aan hen voorrang zal worden gegeven bij de invulling van de personeelsbehoefte. Hoe krijgt deze intentie van Chezz Partners in de praktijk vorm en hoe wordt deze intentie in beleid omgezet? En zou de Minister willen reflecteren op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat het aantal banen in krimpregio’s sterker daalt dan gemiddeld, en hierbij specifiek willen ingaan op Zuidoost-Drenthe waar een banenverlies was met een krimp van 9 procent?

Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de kabinetsbrief over de stand van zaken met betrekking tot Philips Emmen. Zij vinden het positief dat na het sluiten van Philips Lighting nieuwe bedrijven zich willen vestigen, maar stellen nog vragen over het toekomstperspectief van het huidige personeel. Zij hechten bovendien aan de bredere economische structuurversterking in de regio.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in hoeverre de activiteiten van Chezz Partners aansluiten op de expertise bij het personeel van Philips. Wat wordt bedoeld met de opmerking dat één van de nieuwe bedrijven in Emmen zich «in eerste instantie» zal toeleggen op de ontwikkeling en verkoop van zelfregelende en energiezuinige straatverlichting (pagina 1)? Zal dit bedrijf zich slechts voor een korte periode toeleggen op deze innovatieve straatverlichting? Zo ja, kan het gespecialiseerde personeel ook op langere termijn in dit bedrijf of het andere nieuwe bedrijf blijven werken?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat precies wordt bedoeld met de opmerkingen dat «de intentie» wordt uitgesproken om een «substantieel deel» van het Philips-personeel bij de twee nieuwe bedrijven aan de slag kan gaan. Wat houdt deze «intentie» in? Hoeveel werknemers worden bedoeld met een «substantieel deel»?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het zeker is dat Chezz Partners daadwerkelijk eind 2016 al kan produceren, aangezien de bedrijven nog moeten worden opgezet. Hoeveel zekerheid is er over een tijdige start van de bedrijven en de omvang van de bedrijven?

De leden van de ChristenUnie-fractie hechten aan een actieve rol van de rijksoverheid bij de economische structuurversterking in Noord-Nederland en specifiek de Vierkant voor Werk-regio. Zij hechten daarbij ook aan een goede uitvoering van eerder aangenomen moties en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de Commissie economische structuurversterking. Op welke manier wordt de motie Schouten en A. Mulder (Kammerstuk 32 637, nr. 170) voor de regio Emmen─Coevorden─Hoogeveen─Hardenberg ingezet? Naast het verzoek in de motie om deze regio te ondersteunen bij het benutten van verschillende Europese en nationale regelingen, verzoekt de motie ook te onderzoeken op welke manier een regionale investeringsregeling kan worden ingezet.

Is de Minister bereid om de concrete initiatieven die in de brief worden genoemd ook zelf te ondersteunen, naast het genoemde onderzoek naar ondersteuning van de provincie en de gemeente? Welke specifieke ondersteuning heeft de Minister al gegeven aan de regio bij het benutten van nationale en Europese regelingen? Is de Minister bereid om een regionale investeringsregeling te overwegen en actief te ondersteunen?

II. Antwoord / Reactie van de Minister

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie

De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister kan toelichten wat voor bedrijf Chezz Partners is.

Chezz Partners (opgericht in 2003) is een groep van hightech bedrijven met activiteiten in onder andere de industriële toelevering, sensortechnologie en draadloze producten. Chezz Partners heeft vier dochterondernemingen. EPR Technopower ontwerpt, produceert, test en repareert elektronicamodules en circuit boards. Atus ontwikkelt communicatiemiddelen voor de beveiliging van mensen in «mission critical» situaties. Hierbij valt te denken aan ziekenhuizen, penitentiaire inrichtingen en chemische bedrijven. Vitelec richt zich op de ontwikkeling van draadloze producten. Tenslotte maakt Dazzletek een draadloos en intelligent controlesysteem dat kan worden toegepast in bestaande en nieuwe verlichtingsarmaturen. Het bedrijf is actief op de (internationale) markt van armaturen.

Op dit moment is de omzet van Chezz partners circa 20 miljoen euro. Het aantal medewerkers bedraagt op dit moment 125 fte. De overeenstemming met Philips over de overdracht van de productiefaciliteit in Emmen past binnen de groeiambitie van Chezz Partners.

De leden van de van de PvdA-fractie vragen verder of Chezz een stabiel bedrijf is dat voor het personeel de werkgelegenheid in de armaturenfabriek in Emmen langdurig kan waarborgen.

Philips en de Taskforce hebben als voorwaarde voor onderhandelingen met een geïnteresseerde partij gesteld dat in ieder geval sprake moet zijn van een levensvatbare, duurzame business case, waarbij zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden blijft. De eigenaren van Chezz Partners hebben veel ervaring met het opzetten en laten groeien van technologische bedrijven.

Op het terrein in Emmen vestigt Chezz Partners twee nieuwe bedrijven. Het eerste bedrijf (een kop-staartbedrijf1) gaat zich toeleggen op de ontwikkeling en verkoop van slimme, energiezuinige straatverlichting. Het assortiment wordt later uitgebreid met producten die een rol spelen bij het beheren van openbare ruimtes en infrastructuur in het kader van de snelle opkomst van «Smart Cities» en «Smart Spaces».

Voor het tweede bedrijf wordt de Philipsfabriek omgebouwd tot een hightech productieomgeving waar wordt geproduceerd voor bedrijven die actief zijn op het gebied van communicatietechnologie, draadloze producten en personal security producten. Daarmee moet de nieuwe fabriek uitgroeien tot een productiefaciliteit voor technologiebedrijven. Chezz in Emmen sluit zich aan bij het Noordelijke consortium Region of Smart Factories (RoSF).

Chezz Partners zal in 2016 productie uit één van haar dochterondernemingen inbrengen. Daarnaast zijn met een aantal regionale ondernemers – verbonden aan het consortium RoSF – afspraken gemaakt om eveneens productie in te brengen. Door de vestiging van deze twee bedrijven en de inbreng van bestaande productie in de fabriek zullen (vooral) in de opstartfase de onderneming en het personeel niet alleen afhankelijk zijn van de ontwikkeling en een succesvolle marktintroductie van nieuwe producten.

Chezz Partners spreekt de intentie uit dat een substantieel deel van het Philips-personeel bij de twee nieuwe bedrijven van Chezz Partners aan de slag kan gaan. De leden van de van de PvdA-fractie vragen of de Minister nader kan toelichten wat er bedoeld wordt met een substantieel deel van het personeel en om wat voor aantallen het gaat.

Chezz Partners heeft de ambitie uitgesproken om de werkgelegenheid vanaf 2017 op peil te houden en vanuit die basis door te groeien. Daarbij zal het personeelsbestand van de nieuwe bedrijven worden verbreed omdat er wordt geïnvesteerd in sales en ontwikkeling. Hoeveel personeelsleden, direct dan wel later, door Chezz Partners kunnen worden overgenomen is onder andere afhankelijk van het succes, de opbouw en ontwikkeling van deze nieuwe bedrijven.

De twee nieuwe bedrijven zullen voorrang geven aan voormalig Philips Emmen-personeel bij de invulling van de personeelsbehoeften. De medewerkers van Philips beschikken immers over specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot de productie van armaturen. Chezz Partners zal zo snel mogelijk nieuwe functieprofielen opstellen, zodat de medewerkers (eventueel na gerichte om- of bijscholing) de overstap kunnen maken. Van het personeel zelf wordt gevraagd om te investeren in hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid.

Om de sociale gevolgen zoveel mogelijk op te vangen zal, voortvloeiend uit het sociaal plan, door Philips maximaal ingezet worden op begeleidingstrajecten van-werk-naar-werk. Hierbij worden medewerkers ondersteund bij het vinden van ander werk zowel binnen als buiten Philips. Daarbij heeft Philips besloten om de opleidingsbudgetten voor alle medewerkers direct in te zetten per 1 januari 2016 om de kans op indiensttreding bij de twee nieuwe bedrijven extra te ondersteunen. Al deze inspanningen zijn bedoeld om het personeel een maximale kans te bieden om aan het werk te blijven.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister kan toelichten wat voor regelingen worden getroffen voor een deel van het personeel dat niet bij Chezz Partners terecht kan.

Zie het antwoord op bovenstaande vraag. Op dit moment is er nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van generieke arbeidsmarktinstrumenten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Mogelijk dat in de toekomst, wanneer er meer helderheid is over de feitelijke arbeidssituatie en -perspectief van de werknemers, daar wel gebruik gemaakt kan worden van bestaande maatregelen die van-werk-naar-werk stimuleren, zoals de scholingsvoucher.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister nader kan toelichten of er een stappenplan is opgezet en een tijdspad is uitgezet voor het personeel van de armaturenfabriek van Philips in Emmen.

Philips en Chezz Partners werken op dit moment aan een gezamenlijk stappenplan. Dit zal naar verwachting eind deze maand klaar zijn.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister nader kan toelichten wat het geldende sociaal plan precies inhoudt.

Het sociaal plan van Philips voorziet in een aantal van-werk-naar-werk-maatregelen als ook een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is afgeleid van de Kantonrechtersformule van 2008 met een C-factor 1,0. Bij ontslag na 1 juli 2015 geldt deze datum voor de berekening van de vergoeding als peildatum. De geldende CAO van Philips kunt u nalezen in de centrale cao databank: http://cao.minszw.nl/

De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister nader kan toelichten hoe het met het sectorplan Vierkant voor Werk ervoor staat.

Het sectorplan Vierkant voor Werk is goedgekeurd in augustus 2015. In totaal is € 6 mln euro beschikbaar gesteld om 700 mensen te kunnen (her)plaatsen. Het Europees Bureau Diensten Drenthe (EBDD) is aangewezen om de overgang van plan naar acties (administratief) mogelijk te maken. Voor het aanjagen en ondersteunen van de uitvoering van sectorplan gerelateerde acties zijn twee projectmanagers aangesteld. De feitelijke uitvoering is 1 november jl. gestart. Op dit moment zijn 14 initiatieven aangemeld met het verzoek om een bijdrage, waarvan er reeds vijf zijn goedgekeurd. Deze initiatieven geven perspectief op substantiële aantallen nieuwe arbeidsplaatsen.

Zoals in mijn brief van 14 december jl. (Kamerstukken 32 637, nr. 217) aangegeven, wordt onderzocht of een project dat potentieel in meer industriële arbeidsplaatsen kan voorzien in Emmen en omstreken ook is te ondersteunen via het sectorplan. Dit project staat als mogelijke actie – uit te voeren als experiment – op de lijst van de commissie economische structuurversterking vierkant voor werk regio.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister nader kan toelichten wat de rol van de vakbonden is geweest bij het tot stand komen van de overeenstemming tussen Philips en Chezz Partners. Zijn zij tevreden met deze overeenstemming.

De betrokken regionale FNV-bestuurder – de heer Weijenberg – is gedurende de werkzaamheden van de Taskforce actief geïnformeerd over het proces. Philips heeft voorafgaand aan de bereikte overeenstemming tussen Philips en Chezz Partners de heer Weijenberg geïnformeerd over de uitkomst. De FNV heeft via een persbericht aangegeven dat zij gematigd positief is over de plannen2.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister kan informeren of de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) betrokken is geweest bij deze overeenstemming tussen Philips Emmen en Chezz Partners.

Ja. Zowel gedurende de werkzaamheden van de Taskforce als tijdens de onderhandelingsfase door Philips is door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ook gekeken hoe de mogelijkheden die het generieke instrumentarium van het Rijk op het gebied van innovatie, financiering en arbeidsmarkt bieden, kunnen worden benut.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister kan aangeven in hoeverre vindt de Minister dat de motie M. L. Vos (Kamerstuk 32 637, nr. 171) is uitgevoerd en of de ondersteuning vanuit het Ministerie van Economische Zaken nog bestaat.

In mijn brief van 7 oktober 2015 (Kamerstuk 29 697, nr. 21) heb ik u geïnformeerd over economische structuurversterking in de regio Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg en over de uitvoering van genoemde motie. Hiertoe is op 31 augustus jl. op verzoek van de regio en mijzelf een commissie economische structuurversterking, onder leiding van de heren Vollebregt en Alberda van Ekenstein, geïnstalleerd. Het doel van deze commissie is om een strategie/visie op te leveren, concrete voorstellen te doen en uitvoering te (laten) geven aan die acties voor de versterking van de economische structuur. Het Ministerie van EZ spant zich als medeopdrachtgever maximaal in om de commissie Vollebregt/Alberda van Ekenstein te ondersteunen, bijvoorbeeld met de inzet van het innovatie- en financieringsinstrumentarium. De commissie beoogt haar advies in het voorjaar 2016 aan de opdrachtgevers aan te bieden. Met deze aanpak geef ik uitvoering aan de motie M. L. Vos (Kamerstuk 32 637, nr. 171) en de motie Schouten en A. Mulder (Kamerstuk 32 637, nr. 170).

Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie

De leden van de SP-fractie vragen of de Minister kan toelichten of Chezz Partners harde garanties heeft afgegeven of gaat afgeven en welke rol de Minister op zich wil nemen bij het behoud van de werkgelegenheid. De leden van de SP-fractie zijn tevens benieuwd of op het vlak van de werkgelegenheid bij de nieuwe bedrijven bij de Minister inmiddels meer bekend is geworden.

Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van de PvdA-fractie. Er zijn bij de overeenstemming tussen Philips en Chezz Partners geen harde garanties afgegeven. Wel is de intentie door Chezz Partners uitgesproken om Philips personeel voorkeur te verlenen bij invulling van de nieuwe arbeidsplaatsen. De ambitie van Chezz Partners is om meer werkgelegenheid te realiseren dan er op dit moment aan werkgelegenheid is.

De leden van de SP-fractie zijn tevens benieuwd welke mogelijkheden er voor het personeel dat niet binnen de twee nieuwe bedrijven aan de slag kan zijn om van werk naar werk begeleid te worden binnen dezelfde regio.

Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van de PvdA-fractie. Het sectorplan Vierkant voor Werk, evenals de werkzaamheden van de Commissie economische structuurversterking Vierkant voor Werk, zullen flankerend ondersteuning kunnen bieden.

De leden van de SP-fractie willen graag weten of de Minister een rol voor zichzelf ziet om in het kader van het plan Vierkant voor Werk zich in te zetten voor behoud en bevordering van de werkgelegenheid in de regio Emmen. Tevens zijn deze leden benieuwd hoe de provincie Drenthe en de gemeente Emmen in het kader van dit plan gerichte ondersteuning gaan geven bij het opstarten van de bedrijfsactiviteiten en het behoud en de creatie van werkgelegenheid.

De commissie economische structuurversterking Vierkant voor Werk ziet nu al concrete initiatieven voorbij komen, die mogelijk kansen bieden om op korte termijn verdere versterking van de regionale werkgelegenheid te realiseren. De commissie denkt aan een experimentele aanpak om die kansen te verzilveren. Het in mijn brief van 14 december jl. genoemde onderzoek naar de bereidheid van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen om daarvoor ondersteuning te bieden is in volle gang. De verwachting is dat voor eind januari de uitkomst daarvan duidelijk is.

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie

De leden van de CDA-fractie vragen of de Minister nader kan aangeven welke kansen ziet in de regio en hoe door samenwerking van partijen hier optimaal op zou kunnen worden ingespeeld.

Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van de PvdA-fractie. Op initiatief van de regio en mijzelf is voor dit doel de commissie economische structuurversterking Vierkant voor Werk ingesteld. In het voorjaar 2016 zal deze commissie haar advies en aanbevelingen opleveren.

De leden van de CDA-fractie vragen of de Minister nader kan toelichten hoe het transitiejaar 2016 eruit gaat zien voor het personeel.

Per 1 januari 2017 trekt Philips zich definitief terug uit Emmen. Het komende jaar zal dus een transitiejaar zijn, waarin zowel de productie voor Philips wordt afgebouwd als de nieuwe bedrijven onder Chezz Partners worden opgebouwd. Het personeel is in 2016 nog formeel in dienst bij Philips en zal prioriteit geven aan de productie van de Philips armaturen. Per 1 januari 2016 start ook Chezz Partners twee bedrijven in de vestiging in Emmen. Zij zullen de twee bedrijven moeten opbouwen qua product- en marktontwikkeling, klantportfolio en bemensing.

De leden van de CDA-fractie vragen of de Minister kan aangegeven wat de situatie is voor de medewerkers die niet in vaste dienst zijn.

Per 1 januari 2016 werken nog circa 20 flexkrachten in de fabriek. Het productievolume van de aantallen Philips armaturen loopt terug, waardoor er steeds minder beroep wordt gedaan op flexkrachten.

De leden van de CDA-fractie vragen of de Minister kan aangegeven wat de referentie en peildatum is voor de ambities van Chezz Partners qua werkgelegenheid in 2017.

Op dit moment zijn er 115 vaste arbeidsplaatsen. Dit is de referentie voor de werkgelegenheid in 2017.

De leden van de CDA-fractie vragen of de Minister kan aangegeven hoe de intentie van Chezz Partners in de praktijk vorm krijgt en hoe wordt deze intentie in beleid omgezet.

Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van de PvdA-fractie.

De leden van de CDA-fractie vragen of de Minister kan reflecteren op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat het aantal banen in krimpregio’s sterker daalt dan gemiddeld, en hierbij specifiek willen ingaan op Zuidoost-Drenthe waar een banenverlies was met een krimp van 9 procent.

Het sociaaleconomisch beeld van de Vierkant voor Werk regio is – ondanks de positieve macro-economische groei – nog steeds kwetsbaar. Dat beeld wordt bevestigt door de recente publicatie van het CBS. Tegelijkertijd is er een aantal innovatieve en aansprekende bedrijven in regio Zuidoost-Drenthe gevestigd, zoals NKL/Menicon, Plantronics, Fokker Hoogeveen, Forbo Flooring Coevorden die een positieve impuls aan de regionale economie geven. Ook de overeenstemming tussen Philips en Chezz Partners geeft aan dat er kansen zijn om de weg omhoog te vinden. De commissie economische structuurversterking Vierkant voor Werk heeft de opdracht om met een advies te komen om het tij te keren en impulsen te geven ter versterking van de regionale economische structuur.

Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in hoeverre de activiteiten van Chezz Partners aansluiten op de expertise bij het personeel van Philips.

Chezz Partners brengt één van haar dochterondernemingen – Dazzletek – in de fabriek in Emmen. Via de inbouw van communicatiemodules kunnen straatlantaarns slim gemaakt worden. Chezz Partners levert deze slimme armaturen reeds aan verschillende lichtfabrikanten en hebben deze modules ook al ingebouwd in Philips armaturen. Het personeel van Philips heeft dus al ervaring opgedaan met dit product.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de Minister kan aangeven wat wordt bedoeld met de opmerking dat één van de nieuwe bedrijven in Emmen zich «in eerste instantie» zal toeleggen op de ontwikkeling en verkoop van zelfregelende en energiezuinige straatverlichting (pagina 1) en of dit bedrijf zich slechts voor een korte periode toeleggen op deze innovatieve straatverlichting.

Nee. Met «in eerste instantie» wordt bedoeld dat het eerste product dat zal worden ontwikkeld en verkocht op het terrein ligt van energiezuinige straatverlichting. Het bedrijf zal op termijn haar portfolio uitbreiden naar andere toepassingsgebieden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de Minister kan aangeven wat precies wordt bedoeld met de opmerkingen dat «de intentie» wordt uitgesproken om een «substantieel deel» van het Philips-personeel bij de twee nieuwe bedrijven aan de slag kan gaan.

Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van de PvdA-fractie.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het zeker is dat Chezz Partners daadwerkelijk eind 2016 al kan produceren, aangezien de bedrijven nog moeten worden opgezet. Hoeveel zekerheid is er over een tijdige start van de bedrijven en de omvang van de bedrijven.

Ja, er zal dit jaar met zekerheid worden geproduceerd. Chezz Partners zal sowieso ook eigen productie uit andere dochterondernemingen overbrengen naar de fabriek in Emmen. Daarnaast worden op dit moment met verschillende partners productieafspraken gemaakt. Ook het bedrijf dat zich gaat toeleggen op energiezuinige straatverlichting zal nog dit jaar tot productie komen.

De leden van de ChristenUnie-fractie hechten aan een actieve rol van de rijksoverheid bij de economische structuurversterking in Noord-Nederland en specifiek de Vierkant voor Werk-regio. Zij hechten daarbij ook aan een goede uitvoering van eerder aangenomen moties en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de Commissie economische structuurversterking. Zij vragen de Minister op welke manier de motie Schouten en A. Mulder (Kamerstuk 32 637, nr. 170) voor de regio Emmen─Coevorden─Hoogeveen─Hardenberg wordt ingezet. Naast het verzoek in de motie om deze regio te ondersteunen bij het benutten van verschillende Europese en nationale regelingen, verzoekt de motie ook te onderzoeken op welke manier een regionale investeringsregeling kan worden ingezet.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de Minister bereid is om de concrete initiatieven die in de brief worden genoemd ook zelf te ondersteunen, naast het genoemde onderzoek naar ondersteuning van de provincie en de gemeente. Zij vragen welke specifieke ondersteuning de Minister al gegeven heeft aan de regio bij het benutten van nationale en Europese regelingen en of de Minister bereid is om een regionale investeringsregeling te overwegen en actief te ondersteunen.

Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van de PvdA-fractie. De Commissie economische structuurversterking werkt momenteel haar advies uit met het doel om een strategie/visie op te leveren, concrete voorstellen te doen en uitvoering te (laten) geven aan die acties voor de versterking van de economische structuur. De commissie beoogt haar advies in het voorjaar 2016 aan de opdrachtgevers aan te bieden. Het Rijk spant zich als medeopdrachtgever maximaal in om de commissie Vollebregt/Alberda van Ekenstein te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de cofinanciering van het sectorplan Vierkant voor Werk door het Ministerie van SZW en de (financiële) ondersteuning van het fieldlab Region of Smart Factories door het Ministerie van EZ.


X Noot
1

Een kop-staartbedrijf is een onderneming die zich zowel richt op het ontwerpen van de modellen als op het commercialiseren ervan, maar de eigenlijke productie uitbesteedt aan industriële partners. In dit geval wordt de productie uitbesteed aan het tweede bedrijf dat is gevestigd in de fabriek in Emmen.