Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 221

32 637 Bedrijfslevenbeleid

29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 221 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2015

Hierbij stuur ik u het actieprogramma regeldruk winkelambacht1, zoals aangekondigd in het AO Ondernemen en Gastvrijheidseconomie van 1 april 2015 (Kamerstuk 32 637, nr. 182).

Begin dit jaar ben ik op verzoek van collectief Winkelambacht de gelijknamige maatwerkaanpak gestart en heb ik de heer Van Domburg, burgemeester van IJsselstein, gevraagd om de aangereikte knelpunten in publiekprivaat verband op te lossen.

Het actieprogramma is het resultaat van afspraken tussen de overheid en de winkel ambachtelijke branches onder begeleiding van de heer Van Domburg, met als doel de ervaren regeldruk voor deze branches merkbaar weg te nemen.

Voorwaarde voor het opnemen van de oplossingsrichtingen in het actieprogramma is dat alle genoemde publiek-private partijen aan hebben gegeven in te stemmen met het beoogde resultaat en de afspraken die zijn gemaakt om tot dit resultaat te komen. Een voorbeeld van een oplossing is het vervangen van registraties als uitvoering van de hygiënecode door een getekende verklaring van de ondernemer. In deze verklaring staat dat de ondernemer kennis heeft genomen van de branche specifieke richtlijnen en voortaan altijd werkt volgens deze branche specifieke richtlijnen. Op deze manier hoeft de ondernemer niet meer te registreren en kan de toezichthouder op basis van waarnemingen handhaven en waar nodig sanctioneren.

Om samenhang te houden met de lopende beleidsinitiatieven voor de retail-sector, is het maatwerk-traject Winkelambacht onderdeel geworden van de Retailagenda. Een initiatief dat ik heb genomen om samen met betrokken stakeholders afspraken te maken om de retail sterker en toekomstbestendiger te maken.

Uw Kamer wordt op de hoogte gehouden van de resultaten in de voortgangsrapportage regeldruk.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl