Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532637 nr. 181

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 181 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2015

Zoals toegezegd tijdens het AO Bedrijfslevenbeleid van 10 maart jl. (Kamerstuk 32 637, nr. 176) informeer ik u over het eindrapport van de Taskforce Wientjes inzake de voorgenomen sluiting van de Philips Lighting-vestiging in Emmen. In de bijlage treft u het eindrapport van de Taskforce aan1.

Op 27 januari 2015 heeft de commissaris van de Koning in Drenthe een Taskforce ingesteld met de opdracht om de toekomst van Philips Lighting in Emmen te onderzoeken. De aanleiding hiervoor was het voorgenomen besluit van Philips om de armaturenfabriek in september 2016 te sluiten. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van Philips, VNO/NCW, MKB-Noord, de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en het Ministerie van Economische Zaken.

Op woensdag 29 april jl. heeft de voorzitter van de Taskforce, de heer Wientjes, het eindrapport toegelicht en overhandigd aan de opdrachtgevers: de commissaris van de Koning in Drenthe en Philips Benelux. Separaat zijn de medewerkers van Philips Lighting Emmen geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van de Taskforce.

De Taskforce trekt als voornaamste conclusie dat er perspectief is voor voortzetting van de vestiging in Emmen onder een nieuwe eigenaar. Daarbij geeft de Taskforce aan dat een mogelijke overname gepaard kan gaan met een reorganisatie en gedeeltelijke afbouw van werkgelegenheid. Philips Lighting in Emmen heeft momenteel circa 140 vaste medewerkers en gemiddeld 90 uitzendkrachten in dienst. De Taskforce heeft tevens meerdere serieuze kandidaten geïdentificeerd. Op basis hiervan heeft Philips nu het initiatief genomen om oriënterende gesprekken te voeren, met als doel sluiting van de vestiging te voorkomen. Philips heeft zijn «bidbook» voor de vestiging in Emmen aan de kandidaten beschikbaar gesteld. In afstemming met de Taskforce heeft Philips hen een reactietermijn gegeven van veertien dagen. Eind mei moet duidelijk zijn welke kandidaten het onderhandelings- en overnametraject verder ingaan. Zowel Philips als de kandidaten zelf hechten eraan dat zij vanwege de concurrentiegevoeligheid anoniem blijven. Opgemerkt dient te worden dat een dergelijk traject ten minste vier tot zes maanden tijd zal vergen.

Met de aanbieding van de eindrapportage rondt de Taskforce zijn opdracht af. Naar aanleiding van de resultaten bekijkt Philips nu de overname door een ander bedrijf. Daarmee neemt Philips de regie voor acquisitie in handen. Dat laat onverlet dat de leden van de Taskforce beschikbaar blijven voor eventuele vragen rond werkgelegenheidsvraagstukken, financieringsmogelijkheden en/of ondersteuning bij een ontwikkelingstraject, als dat een bijdrage levert aan de voortgang van dit proces. Ook kan, indien gewenst, het (financierings-) instrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken benut worden. Voorts is de afspraak dat Philips en de commissaris van de Koning in Drenthe periodiek contact hebben over de voortgang van het onderhandelings- en overnametraject.

Ik besef dat de onzekerheid voor het personeel met de aanbieding van het eindrapport van de Taskforce Wientjes nog niet is weggenomen. Die onzekerheid blijft bestaan tot een overname daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit is een complex en tijdrovend onderhandelingsproces achter gesloten deuren, waarvan de uitkomst niet noodzakelijk positief behoeft te zijn. Het is dus nu aan Philips om er uit te komen met de overnamekandidaten. Ik heb veel waardering voor het feit dat Philips zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakt en de onderhandelingen een «maximale kans» geeft. Tot slot wil ik de Taskforce Wientjes bedanken voor hun inspanning. Zij hebben laten zien dat de samenwerking van bedrijfsleven en regionale en landelijke overheden een krachtige formule is voor economische structuurversterking.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl