Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432637 nr. 117

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2014

Naar aanleiding van uw verzoek uit de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken van dinsdag 17 december 2013, stuur ik u het rapport «Strategie voor een groene samenleving – biomaterialen, drijfveer voor de biobased ecnomy» van de Wetenschappelijke en Technologische Commissie Biobased Economy (WTC)1. In de voortgangsrapportage Biobased Economy (4 oktober 2013; Kamerstuk 32 637, nr. 84) is aangekondigd dat dit nieuwe visiestuk zou verschijnen.

De WTC is ingesteld als informeel adviesorgaan in 2009 en bestaat uit onafhankelijke experts uit wetenschap en bedrijfsleven (zie colofon in bijlage). Het eerste advies is uitgebracht in 2011 en heeft de basis gelegd voor het Innovatiecontract BioBased Economy en het cross-sectorale thema in de topsectoren. Het nieuwe advies is bedoeld voor visievorming bij de betrokkenen in de biobased economy, benoemt dilemma's en geeft enkele aanbevelingen. De tijdshorizon van de visie is 2050 en geeft richting bij de verdere ontwikkeling van de onderzoeks- en innovatieagenda biobased economy in samenwerking met het bedrijfsleven.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.