32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2012

In deze brief wordt u geïnformeerd over de bijeenkomst van de «Group of Friends of the Syrian People» (FoS) van 1 april jl. in Istanboel. Met deze brief geeft de regering invulling aan het verzoek van het lid Peters in de Regeling van Werkzaamheden van 3 april jl. De voorzitterschapsconclusies van de bijeenkomst zijn als bijlage toegevoegd.1

Deze tweede bijeenkomst van de «Friends», waaraan ruim tachtig landen en organisaties deelnamen, had plaats tegen de achtergrond van de inspanningen van Speciaal Gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga Kofi Annan. De FoS omarmden het zes-puntenplan van Speciaal Gezant Annan en drongen er bij de Speciaal Gezant op aan een concreet tijdspad te formuleren, inclusief een terugkeer naar de Verenigde Naties. Inmiddels is er een staakt-het-vuren in Syrië van kracht sinds het verstrijken van de deadline op 12 april. Het zes-puntenplan is slechts gedeeltelijk geïmplementeerd, het leger heeft zich nog niet teruggetrokken uit de steden. Op 14 april heeft de VN-veiligheidsraad een resolutie aangenomen die een «advance team» autoriseert van 30 waarnemers ter voorbereiding van een waarnemersmissie die het staakt-het-vuren moet bewaken.

Sancties

De FoS bekrachtigden de oprichting van een werkgroep sancties die onder Frans voorzitterschap tot doel heeft de werking van sancties verder te vergroten en mogelijkheden voor het Syrische regime om sancties te omzeilen in te perken. Een eerste bijeenkomst van deze werkgroep vond op 17 april plaats in Parijs. Nederland nam aan deze bijeenkomst deel en zet zich in FoS-verband in voor sancties die het regime verder afknellen.

Overlopers

Ten aanzien van overlopers deden de FoS in de voorzittersverklaring een oproep aan Syrische burgers en militairen om zich van het regime af te wenden.

Nederland dringt binnen de Europese Unie aan op gemeenschappelijke boodschappen aan potentiële overlopers. Daarbij streeft Nederland er onder andere naar dat Syrische zakenmensen die op de EU-sanctielijst staan duidelijk gemaakt wordt dat zij van de sanctielijst gehaald kunnen worden als zij hun actieve steun aan het regime intrekken. Tijdens de sanctie-werkgroep in Parijs bepleitte Nederland een heldere boodschap aan het adres van deze Syrische zakenmensen. Deze boodschap kreeg een plaats in de slotconclusies van deze bijeenkomst.

Oppositie

De VS hebben verklaard de oppositie in algemene termen te ondersteunen met zogenoemde non-lethale uitrusting. Bij non-lethale uitrusting kan gedacht worden aan communicatieapparatuur en medische benodigdheden.

In aanloop naar de FoS-bijeenkomst bijeenkomst is een convenant aangenomen volgens welke de SNC dient als een overkoepelende organisatie voor de Syrische oppositie. Tevens werd in aanloop naar de FoS-bijeenkomst een «roadmap» voor een transitieproces opgesteld door de Syrische Nationale Raad en andere oppositiegroepen.

Economisch herstel

In Istanboel werd de werkgroep voor economisch herstel in Syrië gelanceerd. Deze werkgroep, onder voorzitterschap van Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten, beoogt doelen te stellen voor economisch herstel. Ook coordineert deze werkgroep de inzet van de betrokken internationale partners. Een eerste bijeenkomst, waaraan Nederland deelneemt, is voorzien op 26 april a.s.

Tevens heb ik in Istanboel aangegeven dat Nederland bij een nieuw hulpverzoek voor humanitaire hulp zijn «fair share» bijdraagt. Inmiddels is besloten om, aanvullend op de bijdrage van 1 miljoen Euro aan WFP, 1 miljoen Euro te geven aan UNHCR voor het lenigen van noden van Syrische vluchtelingen in omringende landen, waaronder in Turkije. Deze aankondiging werd gedaan tijdens het Staatsbezoek van President Gül aan Nederland.

Frankrijk organiseert eind april of in mei 2012 in Parijs de volgende bijeenkomst van de «Friends of Syria».

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven