32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2011

In mijn brief «Zorg die Loont» (Kamerstuk 32 620, nr. 6) heb ik mijn voornemen uiteengezet om het B-segment uit te breiden naar 70%. Voor de invulling van het B-segment heb ik advies gevraagd aan de NZa, dat ik op 12 april heb ontvangen. Dit advies heb ik als bijlage toegevoegd1. De NZa en DBC-Onderhoud hebben samen met het veld verkend voor welke producten vrije prijsvorming mogelijk is. Daarbij zijn de zorgproducten beoordeeld aan de hand van criteria die betrekking hebben op stabiliteit van de zorgproducten en onevenwichtigheden in de machtsverhouding tussen zorgaanbieders en verzekeraars.

Ik ben voornemens om het advies van de NZa betreffende de invulling van het B-segment over te nemen. Daarbij teken ik aan dat de definitieve besluitvorming (in de vorm van een aanwijzing) pas kan plaatsvinden nadat de nu lopende voorhangprocedure in de Eerste en Tweede Kamer is afgerond.

Tijdens het AO van 6 april is mij gevraagd om terug te komen op de prijsstelling bij scoliose. Uit het advies van de NZa blijkt dat in het 70% scenario de behandeling van scoliose naar het B-segment wordt overgeheveld.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven