32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Op 11 oktober jl. hebben de staatssecretaris en ik een Algemeen Overleg gevoerd met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de oprichting van een kwaliteitsinstituut voor de zorg (kamerstuk 32 620, nr. 29). We hebben daarin toegezegd u in december 2011 een voortgangsbrief te sturen.

Door middel van deze brief laat ik u weten dat deze termijn niet gehaald wordt. In de voortgangsbrief willen de staatssecretaris en ik onder meer de samenstelling van de Adviescommissie Kwaliteit bekend maken en ingaan op de pilots die in 2012 zullen worden uitgevoerd. De gesprekken daarover zijn nog niet afgerond. De staatssecretaris en ik kiezen er daarom voor de voortgangsbrief begin volgend jaar aan uw Kamer te sturen.

Wel kan ik u meedelen dat het wetsvoorstel dat de oprichting van het Kwaliteitsinstituut als een sectie bij het College voor Zorgverzekeringen regelt, naar de Raad van State is gezonden. Na ontvangst van het advies van de Raad van State wordt het wetsvoorstel komend voorjaar aan uw Kamer aangeboden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Naar boven