Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932620 nr. 232

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT EN VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2019

Antibioticaresistentie (AMR) is een grensoverschrijdend probleem, dat een risico vormt voor de volks- en diergezondheid. Daarom is internationale samenwerking bij het bestrijden van antibioticaresistentie een prioriteit in de Nederlandse aanpak. In de brief aan uw Kamer van april 2018 (Kamerstuk 32 620 en 32 793, nr. 201) hebben wij een overzicht gegeven van een aantal trajecten op EU- en mondiaal niveau waarin Nederland actief participeert om AMR bij mens, dier en in het milieu te verminderen.

In veel regio’s nemen resistentie en gebruik van antibiotica nog steeds toe. Daarom blijven we internationaal aandringen op effectieve maatregelen. Om internationale samenwerking bij de AMR-aanpak te stimuleren, organiseren wij op 19 en 20 juni 2019 in Noordwijk de tweede ministeriële conferentie over de aanpak van antibioticaresistentie in de volks- en diergezondheid. Voor deze conferentie, die wij organiseren in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), FAO (Voedsel en landbouworganisaties en de OIE (Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren) hebben wij ministers van volksgezondheid en landbouw van verscheidene landen uitgenodigd. Graag nodigen wij ook u als lid van de Tweede Kamer uit om aan deze conferentie deel te nemen.

De eerste ministeriële conferentie over AMR organiseerde Nederland samen met de «tripartite» (WHO, FAO, OIE) in 2014 (Kamerstuk 32 620, nr. 135). Mede door deze Nederlandse inzet staat AMR op de internationale politieke agenda. De uitkomst van deze conferentie is benut voor het opstellen van het WHO «global action plan AMR». Op grond van dit plan moeten landen een nationaal actieplan opstellen en uitvoeren om AMR bij mens en dier te verminderen.

Het doel van deze nieuwe conferentie is om 5 jaar na de vorige conferentie de balans op te maken: welke succesvolle (internationale) maatregelen zijn genomen om AMR te verminderen, wat zijn de knelpunten bij de implementatie van nationale actieplannen, en hoe kan verdergaande internationale samenwerking bijdragen aan de oplossing daarvan? Uit de tweede voortgangsrapportage van de tripartite over het global action plan AMR1 blijkt dat versnelling van de implementatie van de nationale actieplannen gewenst is. Daarom zal de conferentie zich met name richten op de vraag hoe landen die assistentie nodig hebben bij de implementatie van hun actieplannen kunnen worden ondersteund. Bijvoorbeeld door twinning projecten waarbij landen elkaar ondersteunen bij de implementatie van hun plannen.

Wij zullen u in een volgende brief informeren over het verloop en de uitkomst van de conferentie.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins