32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 21 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, komt als volgt te luiden:

F

Artikel 7.51 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, wordt «artikel 7.45, eerste lid» vervangen door: artikel 7.45a, eerste lid.

2. In het vierde lid wordt na de eerste volzin ingevoegd: Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de financiële ondersteuning van een student, als bedoeld in het eerste lid, die als gevolg van de omstandigheden bedoeld in het tweede lid, onderdelen c, d en e, het verhoogde collegegeld is verschuldigd.

Toelichting

Dit amendement verplicht instellingen regels te stellen over de financiële ondersteuning van studenten die het verhoogde wettelijke collegegeld verschuldigd zijn als gevolg van ziekte, zwangerschap, bevalling, een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis of bijzondere familieomstandigheden. De indiener beoogt met deze verplichting de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor studenten te bevorderen. De rechtsgelijkheid is voorts geborgd doordat een student die het niet eens is met de beslissing van de instelling, na de bezwaarfase, altijd beroep kan aantekenen bij het onafhankelijke college van beroep voor het hoger onderwijs.

Rouvoet

Naar boven