32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET

Ontvangen 15 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

BA

Artikel 7.45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder a, wordt na «bedoeld in artikel 7.52,» ingevoegd: sedert 1 september 1991.

2. Het achtste lid wordt vervangen door:

 • 8. Voor de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een student die een bachelorgraad heeft behaald gelijkgesteld:

  • a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een hogere beroepsopleiding met een studielast van 168 studiepunten, volgens de wet zoals die luidde op 31 augustus 2002, en

  • b. een student die met goed gevolg het kandidaatsexamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.8, zoals dat artikel luidde op 31 augustus 2002.

 • 9. Voor de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een student die een mastergraad heeft behaald, gelijkgesteld:

  • a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.3, zoals dat artikel luidde op 31 augustus 2002;

  • b. een student die op grond van artikel 18.14 met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs; en

  • c. een student die op grond van artikel 18.15 met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs.

II

In artikel VIII wordt «2011» vervangen door: 2012, met uitzondering van artikel I, onderdeel BA en artikel V die in werking treden met ingang van 1 september 2011.

Toelichting

Met dit amendement wordt de inwerkingtreding van het verhoogd wettelijk collegegeld een jaar uitgesteld. Hiervan wordt uitgezonderd de technische aanpassing van de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing, nu deze niet ziet op het verhoogd wettelijk collegegeld en een aanpassing van artikel 7.45 WHW.

Rouvoet

Naar boven