32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 14 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt na het eerste lid van artikel 7.45b een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Het verhoogde tarief, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd door een student die voor een deeltijdse opleiding staat ingeschreven, mits deze student vanaf 1 februari 2011 voor een deeltijdse opleiding staat ingeschreven.

Toelichting

Met dit amendement regelt de indiener dat studenten die gedurende dit collegejaar als deeltijd student stonden ingeschreven niet vallen onder de langstudeerdersregeling.

Jasper van Dijk

Naar boven