32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 12 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5A. Onverminderd het vorige lid wordt het aantal studiejaren, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, of c, vermeerderd met een jaar, indien op een student blijkens gedagtekende verklaringen van een arts en van het bestuur van de instelling waar de student is ingeschreven, een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 7.51, tweede lid, onder c, van toepassing is en de student dientengevolge niet in staat is het afsluitend examen met goed gevolg af te ronden binnen het aantal studiejaren bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, of c.

Toelichting

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat studenten die ziek of zwanger zijn gedurende hun studie en dientengevolge niet in staat zijn om tijdig af te studeren, niet worden getroffen door de langstudeerdersboete.

Jasper van Dijk

Naar boven