32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 7 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Aan artikel 6.13, vierde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel r door een komma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • s. of de opleiding een alfa opleiding dan wel een bèta opleiding is als bedoeld in artikel 7.45b, achtste lid.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder a, na «langer voor een» ingevoegd: alfa.

III

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder b, na «langer voor een» ingevoegd: alfa.

IV

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder c, na «langer ingeschreven is geweest voor een» ingevoegd: alfa.

V

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 7.45b, een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Bij ministeriële regeling wordt vastgesteld welke opleidingen, als bedoeld in artikel 7.3a, alfa opleidingen zijn en welke opleidingen bèta opleidingen zijn.

VI

Aan artikel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel I, onderdeel B, worden onderdelen r. en s. verletterd tot t. en u.

VII

Aan artikel III wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel I, onderdeel Aa, wordt «onderdeel r» vervangen door «onderdeel s» en wordt de aanduiding «s» voor het nieuw in te voegen onderdeel vervangen door de aanduiding «t».

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor bèta opleidingen geen collegegeld volgens het verhoogde tarief kan worden gerekend.

Jasper van Dijk

Naar boven