32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 7 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel C, artikel 7.45b, wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6A. Het eerste lid, onder a, is niet van toepassing op studenten op wie gedurende hun inschrijving voor de bacheloropleiding bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 7.51, tweede lid, onder a of b van toepassing zijn. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op studenten op wie gedurende hun inschrijving voor de masteropleiding bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 7.51, tweede lid, onder a of b van toepassing zijn.

Toelichting

Met dit amendement regelt de indiener dat studenten die bestuurstaken ontplooien niet het slachtoffer worden van de langstudeerdersboete.

Jasper van Dijk

Naar boven