32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Ontvangen 1 april 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, wordt na onderdeel F, een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Artikel 7.57e, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Tot de bijzondere kwalificaties, bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen mede de behaalde eindexamencijfers behoren. In dat geval bedraagt het aantal bijzondere kwalificaties, bedoeld in het tweede lid, onder a, ten minste twee.

Toelichting

Met dit amendement maken de indieners het mogelijk dat het instellingsbestuur gebruik kan maken van de examencijfers bij de selectie. Eindexamencijfers hoger dan 7,5 blijken uit onderzoek de beste voorspellers van studiesucces. Voor specifieke opleidingen, zoals bijvoorbeeld technische opleidingen, blijken daarnaast de eindexamencijfers voor wis- en natuurkunde een belangrijke voorspellende waarde te hebben. De indieners willen instellingen daarom in de gelegenheid stellen deze cijfers te gebruiken bij de selectie. De tweede volzin beoogt te voorkomen dat instellingen uitsluitend op basis van eindexamencijfers opleidingsplaatsen toewijzen.

Van der Ham

Dijkgraaf

Lucas

Naar boven