Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132609-XIV nr. 2

32 609 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.

De begrotingsartikelen van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inclusief de daarbij behorende budgetten, worden toegevoegd aan de begroting van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

In onderdeel B van deze memorie van toelichting (de zgn. begrotingstoelichting) wordt een en ander nader toegelicht.

Wetsartikel 4

Lid 1 en 2

Door de opheffing van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan er bij een juiste toepassing van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Comptabiliteitswet 2001 geen sprake meer zijn van een begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Artikel 1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 regelt welke begrotingen tot de Rijksbegroting behoren. De begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt daarin niet geregeld. Om die reden wordt in deze artikelleden geregeld, dat er als onderdeel van de Rijksbegroting voor 2011 een aparte begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal zijn en welke minister het beheer over die begroting voert.

Feitelijk is het voeren van het beheer over deze begroting voor 2011 beperkt, omdat deze begroting door middel van de onderhavige incidentele suppletoire begroting tot een zogenoemde nul-begroting wordt teruggebracht. Het beheer beperkt zich dus tot het zorgdragen voor een juiste overdracht van de budgetten naar de betrokken andere begrotingen.

Lid 3

Door middel van de onderhavige incidentele suppletoire begroting wordt de begroting 2011 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tot een zogenoemde nul-begroting teruggebracht. Dat is indirect het gevolg van het besluit van het kabinet om het Ministerie van LNV op te heffen. Het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot een nul-begroting is niet zinvol, omdat er geen sprake kan zijn van het voeren van financieel beheer; er kunnen immers met betrekking tot zo’n begroting in 2011 geen verplichtingen worden aangegaan, geen uitgaven worden verricht en geen ontvangsten worden gerealiseerd. Ook het opstellen van een saldibalans op enig moment in 2011 is in zo’n situatie niet zinvol. De saldibalans per 31 december 2010 wordt daarmee de eind(saldi)balans van LNV. Over het jaar 2011 vindt er dus geen verantwoording plaats aan de hand van financiële jaarstukken van LNV. Om die reden wordt in dit wetsartikel bepaald dat, in afwijking van hetgeen de Comptabiliteitswet 2001 voor going-concern-situaties voorschrijft, voor het jaar 2011 geen jaarverslag en saldibalans worden opgemaakt.

Naast de (begrotings)overdracht van de budgetten die bij de wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van LNV voor het jaar 2011 door de Staten-Generaal zijn gevoteerd, welke overdracht bij de onderhavige incidentele suppletoire begroting plaatsvindt, zullen administratief de posten op de saldibalans per 31 december 2010 worden overgedragen naar de financiële adminstratie(s) die verbonden is (zijn) aan de begroting van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waaraan de betrokken beleidsaangelegenheden worden overgedragen.

Met het oog op een juiste overdracht en de controle daarop is het noodzakelijk dat uit de administratie van LNV inzichtelijk kan worden afgeleid welke onderdelen van de saldibalans aan welke financiële administratie(s) zijn overgedragen, gespecificeerd naar de betrokken onderdelen van die administratie(s). De betrokken Auditdienst(en) en de Algemene Rekenkamer kunnen in het kader van het onderzoek 2011 van het financieel beheer en van de jaarverslagen van de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vaststellen of de overdracht van die saldibalansposten op een juiste wijze is uitgevoerd.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Transponeringstabel van artikelen van begroting 2011 LNV (XIV) naar de artikelen van de begroting van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)

De artikelen en de operationele doelstellingen van de begroting van het voormalige ministerie van LNV (hoofdstuk XIV) worden in zijn geheel overgeheveld naar de begroting van het ministerie van EL&I (hoofdstuk XIII). De namen van de artikelen en de operationele doelstellingen blijven ongewijzigd, echter de nummers van de artikelen zijn aangepast.

Uitgaven

Van LNV (hoofdstuk XIV)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Naar EL&I (hoofdstuk XIII)

Artikel

      

Artikel

21 Duurzaam ondernemen

Verplichtingen

301 001

236 538

214 229

192 308

187 808

31 Duurzaam ondernemen

 

Kas

277 871

268 002

233 214

207 621

204 027

 
        

22 Agrarische ruimte

Verplichtingen

18 032

11 347

10 807

23 085

22 085

32 Agrarische ruimte

 

Kas

53 368

34 154

28 932

30 385

22 085

 
        

23 Natuur

Verplichtingen

345 570

231 820

270 017

323 961

307 166

33 Natuur

 

Kas

565 272

395 547

383 299

293 883

271 108

 
        

24 Landschap en recreatie

Verplichtingen

82 324

77 740

76 333

62 846

60 696

34 Landschap en recreatie

 

Kas

257 823

109 490

85 051

61 743

57 943

 
        

25 Voedselkwaliteit en diergezondheid

Verplichtingen

66 301

66 261

63 365

61 558

61 558

35 Voedselkwaliteit en diergezondheid

 

Kas

67 211

66 261

63 365

61 558

61 558

 
        

26 Kennis en innovatie

Verplichtingen

963 326

966 218

973 927

968 195

966 222

36 Kennis en innovatie

 

Kas

979 039

975 554

983 567

978 005

973 447

 
        

27 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

Verplichtingen

19 625

18 630

19 880

60 170

19 070

37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

 

Kas

107 059

90 851

96 215

62 983

19 782

 
        

28 Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen

4 019

– 10 306

– 41 370

– 102 970

– 126 182

38 Nominaal en onvoorzien

 

Kas

4 019

– 10 306

– 41 370

– 102 970

– 126 182

 
        

29 Algemeen

Verplichtingen

268 488

245 040

222 288

217 350

214 052

39 Algemeen

 

Kas

268 484

245 036

222 284

217 346

214 048

 

Ontvangsten

Van LNV (hoofdstuk XIV)

2011

2012

2013

2014

2015

Naar EL&I (hoofdstuk XIII)

Artikel

     

Artikel

21 Duurzaam ondernemen

11 966

11 869

11 869

7 369

7 369

31 Duurzaam ondernemen

22 Agrarische ruimte

44 231

44 231

44 231

42 161

42 161

32 Agrarische ruimte

23 Natuur

44 394

41 060

56 060

43 689

48 689

33 Natuur

24 Landschap en recreatie

7 560

5 660

5 660

750

750

34 Landschap en recreatie

25 Voedselkwaliteit en diergezondheid

1 247

1 247

1 247

1 247

1 247

35 Voedselkwaliteit en diergezondheid

26 Kennis en innovatie

10 441

10 194

10 194

10 194

10 194

36 Kennis en innovatie

27 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

27 928

26 021

22 556

88

87

37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

29 Algemeen

313 556

313 556

313 556

313 556

313 556

39 Algemeen

I. Beleidsartikelen

Algemeen

Middels onderstaande mutaties worden de meerjarige begrotingsbedragen voor 2011 en volgende jaren van de begroting van LNV (hoofdstuk XIV) op «0» gezet en overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hoofdstuk XIII).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

21 Duurzaam ondernemen

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

301 001

– 301 001

0

– 236 538

– 214 229

– 192 308

– 187 808

UITGAVEN

277 871

– 277 871

0

– 268 002

– 233 214

– 207 621

– 204 027

        

Programma-uitgaven

130 688

– 130 688

0

– 122 973

– 92 496

– 66 887

– 63 293

        

21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

13 129

– 13 129

0

– 12 558

– 12 558

– 9 438

– 9 438

21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn

25 137

– 25 137

0

– 22 629

– 23 379

– 16 779

– 15 779

21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw

85 408

– 85 408

0

– 80 052

– 48 218

– 39 376

– 36 782

21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren

7 014

– 7 014

0

– 7 734

– 8 341

– 1 294

– 1 294

Apparaatsuitgaven

147 183

– 147 183

0

– 145 029

– 140 718

– 140 734

– 140 734

U21.21 Apparaat

8 656

– 8 656

0

– 8 549

– 8 443

– 8 443

– 8 443

U21.22 Baten-lastendiensten

138 527

– 138 527

0

– 136 480

– 132 275

– 132 291

– 132 291

        

ONTVANGSTEN

11 966

– 11 966

0

– 11 869

– 11 869

– 7 369

– 7 369

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1000)

22 Agrarische ruimte

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

18 032

– 18 032

0

– 11 347

– 10 807

– 23 085

– 22 085

UITGAVEN

53 368

– 53 368

0

– 34 154

– 28 932

– 30 385

– 22 085

Programma-uitgaven

43 608

– 43 608

0

– 25 198

– 18 919

– 20 371

– 12 071

22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw

26 208

– 26 208

0

– 17 879

– 15 619

– 13 034

– 12 034

22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw

17 400

– 17 400

0

– 7 319

– 3 300

– 7 337

– 37

Apparaatsuitgaven

9 760

– 9 760

0

– 8 956

– 10 013

– 10 014

– 10 014

U22.22 Baten-lastendiensten

9 760

– 9 760

0

– 8 956

– 10 013

– 10 014

– 10 014

ONTVANGSTEN

44 231

– 44 231

0

– 44 231

– 44 231

– 42 161

– 42 161

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

23 Natuur

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

261 590

– 261 590

0

– 231 820

– 270 017

– 323 961

– 307 166

UITGAVEN

562 972

– 562 972

0

– 395 547

– 383 299

– 293 883

– 271 108

Programma-uitgaven

484 921

– 484 921

0

– 325 982

– 315 424

– 226 002

– 203 227

        

23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur

139 823

– 139 823

0

– 83 576

– 94 990

– 55 208

– 56 433

23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur

110 709

– 110 709

0

– 68 931

– 61 822

– 42 771

– 29 771

23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur

164 393

– 164 393

0

– 120 775

– 106 464

– 88 905

– 78 905

23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit

69 996

– 69 996

0

– 52 700

– 52 148

– 39 118

– 38 118

Apparaatsuitgaven

78 051

– 78 051

0

– 69 565

– 67 875

– 67 881

– 67 881

U23.21 Apparaat

7 778

– 7 778

0

– 7 732

– 7 618

– 7 618

– 7 618

U23.22 Baten-lastendiensten

70 273

– 70 273

0

– 61 833

– 60 257

– 60 263

– 60 263

        

ONTVANGSTEN

44 394

– 44 394

0

– 41 060

– 56 060

– 43 689

– 48 689

Toelichting

Bij Nota van Wijziging is € 2,3 mln. aan kasbudget en € 84 mln. aan verplichtingenbudget toegevoegd aan operationele doelstelling 24.11. Deze middelen zijn afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking ten behoeve van Westerscheldeprojecten. De toevoeging had echter verwerkt moeten worden op operationele doelstelling 23.11. In dit wetsvoorstel wordt de totale overheveling naar hoofdstuk XIII opgenomen inclusief de hierboven genoemde correctie.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

24 Landschap en recreatie

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

166 304

– 166 304

0

– 77 740

– 76 333

– 62 846

– 60 696

UITGAVEN

260 123

– 260 123

0

– 145 190

– 125 051

– 67 723

– 57 943

        

Programma-uitgaven

227 993

– 227 993

0

– 122 434

– 106 383

– 49 052

– 39 272

        

24.11 Nationale Landschappen

27 236

– 27 236

0

– 56 190

– 60 414

– 22 071

– 15 091

24.12 Landschap Algemeen

17 573

– 17 573

0

– 20 561

– 15 273

– 2 068

– 268

24.13 Groen en de stad

146 452

– 146 452

0

– 13 676

– 2 543

– 14

– 14

24.14 Recreatie

36 732

– 36 732

0

– 32 007

– 28 153

– 24 899

– 23 899

        

Apparaatsuitgaven

32 130

– 32 130

0

– 22 756

– 18 668

– 18 671

– 18 671

U24.22 Baten-lastendiensten

32 130

– 32 130

0

– 22 756

– 18 668

– 18 671

– 18 671

 

       

ONTVANGSTEN

7 560

– 7 560

0

– 5 660

– 5 660

– 750

– 750

Toelichting

Zie de toelichting bij artikel 23.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

66 301

– 66 301

0

– 66 261

– 63 365

– 61 558

– 61 558

UITGAVEN

67 211

– 67 211

0

– 66 261

– 63 365

– 61 558

– 61 558

Programma-uitgaven

30 428

– 30 428

0

– 30 784

– 28 731

– 26 921

– 26 921

25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig

voedselaanbod en consumptiepatroon

14 033

– 14 033

0

– 13 683

– 10 465

– 8 455

– 8 455

25.12 Handhaven diergezondheidsniveau

16 395

– 16 395

0

– 17 101

– 18 266

– 18 466

– 18 466

Apparaatsuitgaven

36 783

– 36 783

0

– 35 477

– 34 634

– 34 637

– 34 637

25.21 Apparaat

4 797

– 4 797

0

– 4 741

– 4 684

– 4 684

– 4 684

25.22 Baten-lastendiensten

31 986

– 31 986

0

– 30 736

– 29 950

– 29 953

– 29 953

        

ONTVANGSTEN

1 247

– 1 247

0

– 1 247

– 1 247

– 1 247

– 1 247

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

26 Kennis en Innovatie

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

963 326

– 963 326

0

– 966 218

– 973 927

– 968 195

– 966 222

UITGAVEN

979 039

– 979 039

0

– 975 554

– 983 567

– 978 005

– 973 447

Programma-uitgaven

968 637

– 968 637

0

– 965 278

– 973 438

– 967 876

– 963 318

        

26.15 Kennisontwikkeling en innovatie

150 132

– 150 132

0

– 150 448

– 157 860

– 157 517

– 156 517

26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs

818 505

– 818 505

0

– 814 830

– 815 578

– 810 359

– 806 801

        

Apparaatsuitgaven

10 402

– 10 402

0

– 10 276

– 10 129

– 10 129

– 10 129

26.21 Apparaat

9 685

– 9 685

0

– 9 564

– 9 443

– 9 443

– 9 443

26.22 Baten- lastendiensten

717

– 717

0

– 712

– 686

– 686

– 686

        

ONTVANGSTEN

10 441

– 10 441

0

– 10 194

– 10 194

– 10 194

– 10 194

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

19 625

– 19 625

0

– 18 630

– 19 880

– 60 170

– 19 070

UITGAVEN

107 059

– 107 059

0

– 90 851

– 96 215

– 62 983

– 19 782

Programma-uitgaven

89 685

– 89 685

0

73 603

79 082

45 849

2 648

27.11 Reconstructie zandgebieden

61 764

– 61 764

0

– 47 589

– 56 545

– 45 804

– 2 604

27.12 Bodem en Water

27 921

– 27 921

0

– 26 014

– 22 537

– 45

– 44

Apparaatsuitgaven

17 374

– 17 374

0

– 17 248

– 17 133

– 17 134

– 17 134

U27.22 baten-lastendiensten

17 374

– 17 374

0

– 17 248

– 17 133

– 17 134

– 17 134

        

ONTVANGSTEN

27 928

– 27 928

0

– 26 021

– 22 556

– 88

– 87

II. De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

28 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

4 019

– 4 019

0

10 306

41 370

102 970

126 182

UITGAVEN

4 019

– 4 019

0

10 306

41 370

102 970

126 182

28.11 Prijsbijstelling

6 891

– 6 891

0

– 5 899

– 5 835

– 5 235

– 5 023

28.12 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

28.13 Onvoorzien

– 2 872

2 872

0

16 205

47 205

108 205

131 205

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

29 Algemeen

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties ISB 2011

Stand ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

    

VERPLICHTINGEN

268 488

– 268 488

0

– 245 040

– 222 288

– 217 350

– 214 052

UITGAVEN

268 484

– 268 484

0

– 245 036

– 222 284

– 217 346

– 214 048

        

Programma-uitgaven

63 796

– 63 796

0

– 53 961

– 32 316

– 27 316

– 27 316

29.11 Internationale contributies

9 887

– 9 887

0

– 8 957

– 8 957

– 8 957

– 8 957

29.12 Uitvoering van EU-maatregelen

50 609

– 50 609

0

– 43 704

– 23 359

– 18 359

– 18 359

29.13 Verzameluitkeringen

3 300

– 3 300

0

– 1 300

   
        

Apparaatsuitgaven

204 688

– 204 688

0

– 191 075

– 189 968

– 190 030

– 186 732

29.21 Apparaat

188 761

– 188 761

0

– 175 224

– 174 191

– 174 252

– 170 954

29.22 Baten-lastendiensten

15 927

– 15 927

0

– 15 851

– 15 777

– 15 778

– 15 778

Ontvangsten

313 556

– 313 556

0

– 313 556

– 313 556

– 313 556

– 313 556