Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132609-XIV nr. 1

32 609 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

24 januari 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van ........, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

  • 1. Voor het jaar 2011 geldt dat in afwijking van artikel 1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot de Rijksbegroting behoort.

  • 2. Voor het jaar 2011 geldt dat Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  • 3. In afwijking van artikel 51, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt met betrekking tot de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2011 door Onze betrokken Minister geen jaarverslag en geen saldibalans opgemaakt.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Wijziging van de begrotingsstaten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting samenhangende met de departementale herindeling)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...

Begroting 2011

Begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3=1+2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB1

Stand ISB 20111

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2 580 146

461 323

 

– 2 580 146

– 461 323

0

0

0

           
 

Beleidsartikelen

         

21

Duurzaam ondernemen

301 001

277 871

11 966

– 301 001

– 277 871

– 11 966

0

0

0

22

Agrarische ruimte

18 032

53 368

44 231

– 18 032

– 53 368

– 44 231

0

0

0

23

Natuur

261 590

562 972

44 394

– 261 590

– 562 972

– 44 394

0

0

0

24

Landschap en recreatie

166 304

260 123

7 560

– 166 304

– 260 123

– 7 560

0

0

0

25

Voedselkwaliteit en diergezondheid

66 301

67 211

1 247

– 66 301

– 67 211

– 1 247

0

0

0

26

Kennis en innovatie

963 326

979 039

10 441

– 963 326

– 979 039

– 10 441

0

0

0

27

Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

19 625

107 059

27 928

– 19 625

– 107 059

– 27 928

0

0

0

       

 

   
 

Niet-Beleidsartikelen

      

0

0

0

28

Nominaal en onvoorzien

4 019

4 019

 

– 4 019

– 4 019

 

0

0

0

29

Algemeen

268 488

268 484

313 556

– 268 488

– 268 484

– 313 556

0

0

0

XNoot
1

ISB = Incidentele suppletoire begroting

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bedragen x € 1 000

Naam

Oospronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB1

Stand ISB 2011

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo Baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Algemene Inspectiedienst

57 467

57 467

 

– 57 467

– 57 467

 

0

0

0

Dienst Landelijk Gebied

126 365

126 365

 

– 126 365

– 126 365

 

0

0

0

Dienst ICT Uitvoering

100 088

99 905

183

– 100 088

– 99 905

– 183

0

0

0

Dienst Regelingen

129 190

129 190

 

– 129 190

– 129 190

 

0

0

0

Plantenziektenkundige Dienst

18 861

18 861

 

– 18 861

– 18 861

 

0

0

0

Voedsel en Warenautoriteit

154 483

154 483

 

– 154 483

– 154 483

 

0

0

0

Totaal

586 454

586 271

183

– 586 271

– 586 454

– 183

0

0

0

XNoot
1

ISB = Incidentele suppletoire begroting

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB1

Stand ISB 2011

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Algemene Inspectiedienst

10 681

6 380

– 10 681

– 6 380

0

0

Dienst Landelijk Gebied

13 948

9 010

– 13 948

– 9 010

0

0

Dienst ICT Uitvoering

26 564

12 000

– 26 564

– 12 000

0

0

Dienst Regelingen

29 314

15 000

– 29 314

– 15 000

0

0

Plantenziektenkundige Dienst

2 000

1 000

– 2 000

– 1000

0

0

Voedsel en Warenautoriteit

18 277

11 383

– 18 277

– 11 383

0

0

Totaal

72 978

52 273

– 72 978

– 52 273

0

0

XNoot
1

ISB = Incidentele suppletoire begroting