Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132609-XIII nr. 4

32 609 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIJSSELBLOEM

Ontvangen 22 maart 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 31 Duurzaam Ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1 000).

II

In artikel 31 Duurzaam Ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt een eerste bijdrage te leveren aan een reservering ten behoeve van flankerend beleid in verband met een eventueel verbod op de pelsdierhouderij.

In artikel 31, het voormalige artikel 21 op de begroting van LNV, wordt jaarlijks, met ingang van 2011 tot en met 2024, 2 miljoen toegevoegd aan een nieuwe interne begrotingsreserve.

Indieners willen de reservering voor mogelijk flankerend beleid voor de nertsenhouders in verband met het voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij, Kamerstukken I, 2008/09, 30 826, A) en het voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (Kamerstukken I, 2009/10, 32 369, A), welke voorzien in een verbod op de pelsdierhouderij vanaf 1 januari 2024. De initiatiefnemers Van Gerven en Dijsselbloem werken dit mogelijke flankerende beleid nader uit. De dekking wordt gevonden in artikel 31.11, Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat.

Van Gerven

Dijsselbloem