Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132609-XIII nr. 2

32 609 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat en in de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, aan de onderhavige begroting worden toegevoegd, inclusief de daarbij behorende budgetten, dan staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het vervallen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.

Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, in de onderhavige begroting vervallen, inclusief de daarbij behorende budgetten, staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het toevoegen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.

Wetsartikel 4

Bij nota van wijziging 2011 met betrekking tot het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) over het jaar 2011 (Kamerstukken II, 2010/2011, 32 500 D, nr. 4) is de begroting 2011 van dat fonds tot een zogenoemde nul-begroting teruggebracht. Dat is het gevolg van het besluit van het kabinet om het FES leeg te boeken. Het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot een nul-begroting is niet zinvol, omdat er geen sprake kan zijn van het voeren van financieel beheer; er kunnen immers met betrekking tot zo’n begroting in 2011 geen verplichtingen worden aangegaan, geen uitgaven worden verricht en geen ontvangsten worden gerealiseerd. Ook het opstellen van een saldibalans op enig moment in 2011 is in zo’n situatie niet zinvol. De saldibalans per 31 december 2010 wordt daarmee de eind(saldi)balans van het FES. Over het jaar 2011 vindt er dus geen verantwoording plaats aan de hand van financiële jaarstukken van het FES. Om die reden wordt in dit wetsartikel bepaald dat, in afwijking van hetgeen de Comptabiliteitswet 2001 voor «going-concern-situaties» voorschrijft, voor het jaar 2011 geen jaarverslag en saldibalans worden opgemaakt.

De eindsaldibalans van het FES bevat geen andere post dan de rekening-courantrelatie met de Rijkshoofdboekhouding. Het saldo op die post wordt door de Rijkshoofdboekhouding in de centrale administratie opgenomen in het saldo geldelijk beheer van 's Rijks schatkist.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

de minister van Infrastructuur en Milieu

en de minister van Financiën,

M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Transponeringstabel van artikelen van begroting 2011 LNV (XIV) naar de artikelen van de begroting van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)

De artikelen en de operationele doelstellingen van de begroting van het voormalige ministerie van LNV (hoofdstuk XIV) worden in zijn geheel overgeheveld naar de begroting van het ministerie van EL&I (hoofdstuk XIII). De namen van de artikelen en de operationele doelstellingen blijven ongewijzigd, echter de nummers van de artikelen zijn aangepast.

Uitgaven (in € mln)

Van LNV (hoofdstuk XIV)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Naar EL&I (hoofdstuk XIII)

Artikel

      

Artikel

21 Duurzaam ondernemen

Verplichtingen

301,0

236,5

214,2

192,3

187,8

31 Duurzaam ondernemen

Kas

277,9

268,0

233,2

207,6

204,0

        

22 Agrarische ruimte

Verplichtingen

18,0

11,3

10,8

23,1

22,1

32 Agrarische ruimte

 

Kas

53,4

34,2

28,9

30,4

22,1

 
        

23 Natuur

Verplichtingen

345,6

231,8

270,0

324,0

307,2

33 Natuur

 

Kas

565,3

395,5

383,3

293,9

271,1

 
        

24 Landschap en recreatie

Verplichtingen

82,3

77,7

76,3

62,8

60,7

34 Landschap en recreatie

Kas

257,8

109,5

85,1

61,7

57,9

        

25 Voedselkwaliteit en diergezondheid

Verplichtingen

66,3

66,3

63,4

61,6

61,6

35 Voedselkwaliteit en diergezondheid

Kas

67,2

66,3

63,4

61,6

61,6

        

26 Kennis en innovatie

Verplichtingen

963,3

966,2

973,9

968,2

966,2

36 Kennis en innovatie

Kas

979,0

975,6

983,6

978,0

973,4

        

27 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

Verplichtingen

19,6

18,6

19,9

60,2

19,1

37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

Kas

107,1

90,8

96,2

63,0

19,8

        

28 Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen

4,0

– 10,3

– 41,4

– 103,0

– 126,2

38 Nominaal en onvoorzien-LNV

 

Kas

4,0

– 10,3

– 41,4

– 103,0

– 126,2

        

29 Algemeen

Verplichtingen

268,5

245,0

222,3

217,3

214,0

39 Algemeen-LNV

 

Kas

268,5

245, 0

222,3

217,3

214,0

Ontvangsten (in € mln)

Van LNV (hoofdstuk XIV)

2011

2012

2013

2014

2015

Naar EL&I (hoofdstuk XIII)

Artikel

     

Artikel

21 Duurzaam ondernemen

12,0

11,9

11,9

7,4

7,4

31 Duurzaam ondernemen

22 Agrarische ruimte

44,2

44,2

44,2

42,2

42,2

32 Agrarische ruimte

23 Natuur

44,4

41,1

56,1

43,7

48,7

33 Natuur

24 Landschap en recreatie

7,6

5,7

5,7

0,1

0,1

34 Landschap en recreatie

25 Voedselkwaliteit en diergezondheid

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

35 Voedselkwaliteit en diergezondheid

26 Kennis en innovatie

10,4

10,2

10,2

10,2

10,2

36 Kennis en innovatie

27 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

27,9

26,0

22,6

0,0

0,0

37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

29 Algemeen

313,6

313,6

313,6

313,6

313,6

39 Algemeen-LNV

Beleidsartikelen

Artikel 2: Een sterk innovatievermogen (in € mln
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

639,7

250,8

890,5

33,6

32,4

28,7

25,2

OD 1: Bedrijven die meer kennis ontwikkelen en benutten

119,2

– 6,0

113,2

    

w.v. Innovatievouchers

23,0

– 23,0

0

    

w.v. Innovatie Prestatie Contracten

9,0

17,0

26,0

    
        

OD 2: Topprestaties op innovatiethema’s

445,1

256,7

701,8

33,4

32,2

28,5

25,0

w.v. Institutioneel onderzoek

56,3

273,2

329,5

33,4

32,2

28,5

25,0

w.v. Innovatieprogramma’s

262,6

– 53,6

209,00

    

w.v. Lucht en Ruimtevaart

39,40

– 8,6

30,8

    

w.v. Subsidietaakstelling

– 45,7

45,7

0

    
        

Algemeen

75,5

0,2

75,7

0,2

0,2

0,2

0,2

w.v. Personeel Innovatie

6,3

0,2

6,5

0,2

0,2

0,2

0,2

        

Uitgaven (totaal)

655,4

153,8

809,2

33,6

32,4

28,7

25,2

OD 1: Bedrijven die meer kennis ontwikkelen en benutten

123,8

 

123,8

    

OD 2: Topprestaties op innovatiethema’s

456,5

153,6

610,1

33,4

32,2

28,5,8

25,0

Algemeen

75,1

0,2

75,3

0,2

0,2

0,2

0,2

        

Ontvangsten (totaal)

42,5

 

42,5

    

Innovatievouchers/Innovatie Prestatie Contracten

Conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75) wordt voorgesteld om het budget van de Innovatie Prestatie Contracten te verruimen. Hiervoor wordt het budget van de Innovatievouchers ingezet, dit instrument wordt derhalve per 1 januari 2011 stopgezet.

Institutioneel onderzoek

Betreft de herverkaveling van innovatiemiddelen voor institutioneel onderzoek (TNO en Grote Technologische Instituten (GTI’s)) naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zover deze voor 14 oktober 2010 was opgedragen aan het Ministerie van OCW en I&M (zie tabel). Daarnaast wordt het verplichtingenbudget voor TNO in 2011 opgehoogd met € 7,4 mln om begin 2011 de totale committering voor 2011 aan te kunnen gaan.

Verplichtingen

Van departement

2011

2012

2013

2014

2015

TNO

OCW (VIII)

227,8

    
  

227,8

    
       

Nationaal Lucht- en

OCW (VIII)

1,6

0,8

0,8

0,8

0,8

Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

I&M (XII)

22,7

21,9

21,0

18,0

15,3

  

24,3

22,7

21,8

18,8

16,1

       

Maritime Research

OCW (VIII)

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Institute Netherlands (MARIN)

 

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

       

Deltares

OCW (VIII)

5,3

2,7

2,7

2,7

2,7

 

I&M (XII)

7,5

7,2

6,9

6,1

5,4

  

12,8

9,6

9,6

8,8

8,1

       

Totaal verplichtingen

 

265,8

33,4

33,2

28,5

25,0

Innovatieprogramma’s/Lucht- en Ruimtevaart/Subsidietaakstelling

Betreft de nadere invulling van de subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).

Personeel Innovatie

Betreft de overboeking van personeelsbudget van het Ministerie van I&M in het kader van de herverkaveling van NLR.

Artikel 3: Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

2 302,6

– 50,6

2 252,0

2,2

2,2

2,2

2,2

OD 1: Bevorderen level playing field

1 009,5

 

1 009,5

    
        

OD 2: Stimuleren meer en beter ondernemerschap

1 098,4

1,4

1 099,8

    

w.v. Bevorderen Ondernemerschap

0,5

1,4

1,9

    
        

OD 3: Benutten van gebiedsgerichte economische kansen

178,2

– 54,3

123,9

    

w.v. Subsidietaakstelling

– 21,8

– 54,3

– 76,1

    
        

Algemeen

16,5

2,3

18,8

2,2

2,2

2,2

2,2

w.v. Personeel Ondernemen

11,1

2,3

13,4

2,2

2,2

2,2

2,2

        

Uitgaven (totaal)

486,2

3,9

490,1

2,2

2,2

2,2

2,2

OD 1 bevorderen level playing field

38,0

 

38,0

    

OD 2 stimuleren meer en beter ondernemerschap

178,4

1,4

179,8

    

OD 3 benutten van gebiedsgerichte economische kansen

250,6

0,2

250,8

    

Algemeen

19,3

2,3

21,6

2,2

2,2

2,2

2,2

        

Ontvangsten (totaal)

105,8

 

105,8

    

Bevorderen Ondernemerschap/Personeel Ondernemen

Betreft de herverkaveling van beleidsbudget en personele uitgaven ter verlaging van de administratieve lasten (regeldruk) van het bedrijfsleven van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zover dit beleid voor 14 oktober 2010 bij het Ministerie van Financiën lag.

Subsidietaakstelling

Betreft een aanpassing van de op artikel 3 geparkeerde subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).

Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

324,3

10,2

334,5

6,3

22,6

22,4

22,7

OD 1: Optimale ordening en werking energiemarkten

19,5

– 19,5

     

w.v. Stadsverwarmingsprojecten

19,5

– 19,5

     
        

OD 2: Bevorderen van de voorzieningszekerheid

114,6

 

114,6

    
        

OD 3: Verduurzaming van de energiehuishouding

160,9

26,7

187,6

4,6

21,5

21,2

22,4

w.v. Duurzame warmte

23,9

– 2,5

21,4

    

w.v. Transitiemanagement

6,8

– 2,0

4,8

    

w.v. Straling

 

2,1

2,1

4,6

3,5

3,2

4,4

w.v. Carbon Capture and Storage

 

5,5

5,5

 

18,0

18,0

18,0

w.v. Subsidietaakstelling

– 23,6

23,6

     
        

Algemeen

29,4

3,0

32,3

1,7

1,1

1,2

0,3

w.v. Personeel Energie

8,5

3,0

11,5

1,7

1,1

1,2

0,3

        

Uitgaven (totaal)

1 397,3

10,8

1 408,1

7,0

22,8

22,7

22,9

OD 1: Optimale ordening en werking energiemarkten

19,5

– 9,5

10,0

    

OD 2: Bevorderen van de voorzieningszekerheid

97,0

 

97,0

    

OD 3: Verduurzaming van de energiehuishouding

1 241,8

16,6

1 258,4

4,2

20,3

20,2

20,4

Algemeen

39,0

3,8

42,7

2,8

2,5

2,5

2,5

        

Ontvangsten (totaal)

10 049,9

 

10 049,9

    

Stadsverwarmingsprojecten/Duurzame warmte/Transitiemanagement/Subsidietaakstelling

Betreft de nadere invulling van de subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).

Straling/Carbon Capture Storage/Personeel Energie

Betreft de herverkaveling van beleid (programmabudget en apparaatsbudget) op het terrein van energie aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voor zover dit beleid voor 14 oktober 2010 bij het Ministerie van VROM lag.

Artikel 5: Internationale economische betrekkingen (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

144,3

– 3,5

140,8

    

OD 1: Een open internationaal handelsinvesteringsverkeer en een versterkte, duurzame, en internationale economische rechtsorde

4,0

 

4,0

    
        

OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen

28,0

-0,6

27,4

    

w.v. Prepare2start

15,0

– 0,6

14,4

    

w.v. Programma Uitzending Managers

2,0

– 2,0

0,0

    

w.v. Subsidietaakstelling

– 2,0

2,0

     
        

OD 3: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten

58,3

– 2,4

55,9

    

w.v. 2g@there

16,0

– 3,6

12,4

    

w.v. Subsidietaakstelling

– 1,2

1,2

     
        

Algemeen

54,0

– 0,5

53,5

    

w.v. Bijdrage aan AGNL inzake deelopdrachten

31,0

– 0,5

30,5

    
        

Uitgaven (totaal)

128,9

0,0

128,9

    

OD 1: Een open internationaal handelsinvesteringsverkeer en een versterkte, duurzame, en internationale economische rechtsorde

4,0

 

4,0

    

OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen

19,6

– 0,2

19,4

    

OD 3: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten

52,3

0,7

53,0

    

Algemeen

53,0

– 0,5

52,5

    
        

Ontvangsten (totaal)

11,8

 

11,8

    

Prepare2start/Programma Uitzending Managers/Subsidietaakstelling/2g@there/Bijdrage aan AGNL inzake deelopdrachten

Betreft de nadere invulling van de subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).

Artikel 10: Elektronische communicatie en post (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

83,6

– 0,3

83,3

    

OD 1: Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt

5,1

 

5,1

    
        

OD 3: Realiseren van de economische en maatschappelijke

47,7

– 0,3

47,4

    

meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor burgers, bedrijven en overheid

       

w.v. Programma Implementatie ICT-Agenda

20,1

– 6,0

14,1

    

w.v. Subsidietaakstelling

– 5,7

5,7

     
        

Algemeen

30,8

 

30,8

    
        

Uitgaven (totaal)

89,9

– 0,1

89,8

    

OD 1: Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt

6,1

 

6,1

    

OD 3: Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor burgers, bedrijven en overheid

52,7

– 0,1

52,6

    

Algemeen

31,2

 

31,2

    
        

Ontvangsten (totaal)

26,4

 

26,4

    

Programma Implementatie ICT-Agenda/Subsidietaakstelling

Betreft de nadere invulling van de subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).

Artikel 31 Duurzaam Ondernemen (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

301,0

301,0

236,5

214,2

192,3

187,8

        

Uitgaven (totaal)

 

277,9

277,9

268,0

233,2

207,6

204,0

        

Programma-uitgaven

 

130,7

130,7

123,0

92,5

66,9

63,3

31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

 

13,1

13,1

12,6

12,6

9,4

9,4

31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn

 

25,1

25,1

22,6

23,4

16,8

15,8

31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw

 

85,5

85,5

80,1

48,2

39,4

36,8

31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren

 

7,0

7,0

7,7

8,3

1,3

1,3

        

Apparaatsuitgaven

 

147,2

147,2

145,0

140,7

140,7

140,7

U31.21 Apparaat

 

8,7

8,7

8,5

8,4

8,4

8,4

U31.22 Baten-lastendiensten

 

138,5

138,5

136,5

132,3

132,3

132,3

        

Ontvangsten (totaal)

 

12,0

12,0

11,9

11,9

7,4

7,4

Artikel 32 Agrarische ruimte (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

18,0

18,0

11,3

10,8

23,1

22,1

        

Uitgaven (totaal)

 

53,4

53,4

34,2

28,9

30,4

22,1

        

Programma-uitgaven

 

43,6

43,6

25,2

18,9

20,4

12,1

32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw

 

26,2

26,2

17,9

15,6

13,0

12,0

32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw

 

17,4

17,4

7,3

3,3

7,3

0,0

        

Apparaatsuitgaven

 

9,8

9,8

9,0

10, 0

10,0

10,0

U32.22 Baten-lastendiensten

 

9,8

9,8

9,0

10,0

10,0

10,0

        

Ontvangsten (totaal)

 

44,2

44,2

44,2

44,2

42,2

42,2

Artikel 33 Natuur (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

345,6

345,6

231,8

270,0

324,0

307,2

        

Uitgaven (totaal)

 

565,3

565,3

395,5

383,3

293,9

271,1

        

Programma-uitgaven

 

487,2

487,2

326,0

315,4

226,0

203,2

33.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur

 

142,1

142,1

83,6

95,0

55,2

56,4

33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur

 

110,7

110,7

68,9

61,8

42,8

29,8

33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur

 

164,4

164,4

120,8

106,5

88,9

78,9

33.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit

 

70,0

70,0

52,7

52,1

39,1

38,1

        

Apparaatsuitgaven

 

78,1

78,1

69,5

67,9

67,9

67,9

U33.21 Apparaat

 

7,8

7,8

7,7

7,6

7,6

7,6

U33.22 Baten-lastendiensten

 

70,3

70,3

61,8

60,3

60,3

60,3

        

Ontvangsten (totaal)

 

44,4

44,4

41,1

56,1

43,7

48,7

Artikel 34 Landschap en recreatie (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

82,3

82,3

77,7

76,3

62,8

60,7

        

Uitgaven (totaal)

 

257,8

257,8

109,5

85,1

61,7

57,9

        

Programma-uitgaven

 

225,7

225,7

86,7

66,4

43,0

39,2

34.11 Nationale Landschappen

 

24,9

24,9

20,5

20,4

16,0

15,0

34.12 Landschap Algemeen

 

17,6

17,6

20,5

15,3

2,1

0,3

34.13 Groen en de stad

 

146,5

146,5

13,7

2,5

0,0

0,0

34.14 Recreatie

 

36,7

36,7

32,0

28,2

24,9

23,9

        

Apparaatsuitgaven

 

32,1

32,1

22,8

18,7

18,7

18,7

U34.22 Baten-lastendiensten

 

32,1

32,1

22,8

18,7

18,7

18,7

        

Ontvangsten (totaal)

 

7,6

7,6

5,7

5,7

0,1

0,1

Artikel 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

66,3

66,3

66,3

63,4

61,6

61,6

        

Uitgaven (totaal)

 

67,2

67,2

66,3

63,4

61,6

61,6

        

Programma-uitgaven

 

30,4

30,4

30,8

28,8

27,0

27,0

35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon

 

14,0

14,0

13,7

10,5

8,5

8,5

35.12 Handhaven diergezondheidsniveau

 

16,4

16,4

17,1

18,3

18,5

18,5

        

Apparaatsuitgaven

 

36,8

36,8

35,5

34,6

34,6

34,6

35.21 Apparaat

 

4,8

4,8

4,8

4,6

4,6

4,6

35.22 Baten-lastendiensten

 

32,0

32,0

30,7

30,0

30,0

30,0

        

Ontvangsten (totaal)

 

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Artikel 36 Kennis en Innovatie (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

963,3

963,3

966,2

973,9

968,2

966,2

        

Uitgaven (totaal)

 

979,0

979,0

975,6

983,6

978,0

973,4

        

Programma-uitgaven

 

968,6

968,6

965,3

973,4

967,9

963,3

36.15 Kennisontwikkeling en innovatie

 

150,1

150,1

150,5

157,9

157,5

156, 5

36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs

 

818,5

818,5

814,8

815,5

810,4

806,8

        

Apparaatsuitgaven

 

10,4

10,4

10,3

10,1

10,1

10,1

36.21 Apparaat

 

9,7

9,7

9,6

9,4

9,4

9,4

36.22 Baten-lastendiensten

 

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

        

Ontvangsten (totaal)

 

10,5

10,5

10,2

10,2

10,2

10,2

Artikel 37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

19,6

19,6

18,6

19,9

60,2

19,1

        

Uitgaven (totaal)

 

107,1

107,1

90,8

96,2

63,0

19,8

        

Programma-uitgaven

 

89,7

89,7

73,6

79,1

45,9

2,7

37.11 Reconstructie zandgebieden

 

61,8

61,8

47,6

56,6

45,9

2,7

37.12 Bodem en Water

 

27,9

27,9

26,0

22,5

0,0

0,0

        

Apparaatsuitgaven

 

17,4

17,4

17,2

17,1

17,1

17,1

37.22 Baten-lastendiensten

 

17,4

17,4

17,2

17,1

17,1

17,1

        

Ontvangsten (totaal)

 

27,9

27,9

26,0

22,6

0,0

0,0

Niet-beleidsartikelen

Artikel 21: Algemeen – EZ (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

98,6

0,3

98,8

0,1

0,2

0,2

0,2

w.v. Materieel diversen

3,0

0,3

3,3

0,1

0,2

0,2

0,2

        

Uitgaven (totaal)

103,9

0,3

104,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Personeel

50,2

 

50,2

    

Materieel

53,7

0,3

54,0

0,1

0,2

0,2

0,2

        

Ontvangsten (totaal)

2,3

 

2,3

    

Materieel diversen

Betreft de overboeking van apparaatsbudget (materieel) in het kader van de herverkaveling van het Energiebeleid en NLR (zie tabel).

 

Van departement

2011

2012

2013

2014

2015

Energiebeleid

VROM (XI)

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

NLR

I&M (XII)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Totaal verplichtingen

 

0,3

0,1

0,2

0,2

0,2

Artikel 38 Nominaal en onvoorzien – LNV (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

4,0

4,0

– 10,3

– 41,4

– 103,0

– 126,2

        

Uitgaven (totaal)

 

4,0

4,0

– 10,3

– 41,4

– 103,0

– 126,2

38.11 Prijsbijstelling

 

6,9

6,9

5,9

5,8

5,2

5,0

38.12 Loonbijstelling

       

38.13 Onvoorzien

 

– 2,9

– 2,9

– 16,2

– 47,2

– 108,2

– 131,2

        

Ontvangsten (totaal)

       
Artikel 39 Algemeen – LNV (in € mln)
 

Stand ontwerpbegroting 2011

Mutaties

ISB 2011

Stand na

ISB 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(1+2)

    

Verplichtingen (totaal)

 

268 ,5

268,5

245,0

222,3

217,3

214,0

        

Uitgaven (totaal)

 

268 ,5

268,5

245,0

222,3

217,3

214,0

        

Programma-uitgaven

 

63,8

63,8

54,0

32,3

27,3

27,3

39.11 Internationale contributies

 

9,9

9,9

9,0

9,0

9,0

9,0

39.12 Uitvoering van EU-maatregelen

 

50,6

50,6

43,7

23,3

18,3

18,3

39.13 Verzameluitkering LNV

 

3,3

3,3

1,3

   
        

Apparaatsuitgaven

 

204,7

204,7

191,0

190,0

190,0

186, 7

39.21 Apparaat

 

188,8

188,8

175,2

174,2

174,2

170,9

39.22 Baten-lastendiensten

 

15,9

15,9

15,8

15,8

15,8

15,8

        

Ontvangsten (totaal)

 

313,6

313,6

313,6

313,6

313,6

313,6