32 609 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

24 januari 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van ........, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

In afwijking van artikel 51, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt met betrekking tot de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking over het jaar 2011 door Onze betrokken Minister geen jaarverslag en geen saldibalans opgemaakt.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

de Minister van Infrastructuur en Milieu

en de Minister van Financiën

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting samenhangende met de departementale herindeling)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)

Bedragen in € 1 000

 

(1)

(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB1

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

3 151 958

10 283 564

 

2 748 823

461 323

        
 

Beleidsartikelen

 

3 045 261

10 281 264

 

2 476 032

147 767

1.

Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa

87 172

87 034

43 204

   

2.

Een sterk innovatievermogen

639 731

655 432

42 519

250 789

153 778

 

3.

Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat

2 302 641

486 241

105 772

– 50 607

3 893

 

4.

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

324 331

1 397 280

10 049 911

10 162

10 818

 

5.

Internationale economische betrekkingen

144 284

128 912

11 815

– 3 500

  

8.

Economische analyses en prognoses

12 997

12 997

1 643

   

9.

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

187 431

187 431

    

10.

Elektronische communicatie en post

83 579

89 934

26 400

– 300

– 100

 

31.

Duurzaam Ondernemen

   

301 001

277 871

11 966

32.

Agrarische ruimte

   

18 032

53 368

44 231

33.

Natuur

   

345 570

565 272

44 394

34.

Landschap en Recreatie

   

82 324

257 823

7 560

35.

Voedselkwaliteit en diergezondheid

   

66 301

67 211

1 247

36.

Kennis en Innovatie

   

963 326

979 039

10 441

37.

Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

   

19 625

107 059

27 928

        
 

Niet-beleidsartikelen

 

106 697

2 300

 

272 791

313 556

21.

Algemeen-EZ

98 560

103 922

2 300

288

288

 

22.

Nominaal en onvoorzien-EZ

2 775

2 775

    

38.

Nominaal en onvoorzien-LNV

   

4 019

4 019

 

39.

Algemeen-LNV

   

268 488

268 484

313 556

XNoot
1

ISB = Incidentele suppletoire begroting

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van ......, Stb. …

Begroting 2011

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bedragen x € 1 000

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB 1

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Algemene Inspectiedienst

   

57 467

57 467

 

Dienst Landelijk Gebied

   

126 365

126 365

 

Dienst ICT Uitvoering

   

100 088

99 905

183

Dienst Regelingen

   

129 190

129 190

 

Plantenziektenkundige Dienst

   

18 861

18 861

 

Voedsel en Warenautoriteit

   

154 483

154 483

 

Totaal

   

586 454

586 271

183

XNoot
1

ISB = Incidentele suppletoire begroting

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB 1

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Algemene Inspectiedienst

  

10 681

6 380

Dienst Landelijk Gebied

  

13 948

9 010

Dienst ICT Uitvoering

  

26 564

12 000

Dienst Regelingen

  

29 314

15 000

Plantenziektenkundige Dienst

  

2 000

1 000

Voedsel en Warenautoriteit

  

18 277

11 383

Totaal

  

72 978

52 273

XNoot
1

ISB = Incidentele suppletoire begroting

Naar boven