Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532608 nr. 7

32 608 Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen

34 095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: «Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen»

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2015

Op verzoek van uw Kamer en conform mijn toezegging in het Fraudedebat op 8 april jl. (Kamerstuk 17 050, nr. 505), informeer ik u mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken over de stand van zaken van de instelling van het centraal aandeelhoudersregister.

Bij brief van 27 juni 2013 (Kamerstuk 32 608, nr. 5) bent u geïnformeerd over de voorgestelde aanpak om naast de Kamer van Koophandel (KvK) als beheerder van het centraal aandeelhoudersregister ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als informatie aanleverende partij en gebruiker te betrekken bij de verdere uitwerking. De doelstelling hiervan was het organiseren van een efficiënte en geautomatiseerde gegevensinvoer en dat het register zo betrouwbaar mogelijk is voor potentiële gebruikers. Voorts kunnen extra lasten voor het notariaat en daarmee eventuele afwenteling van kosten en lasten op burgers en het bedrijfsleven voorkomen worden.

De afgelopen maanden hebben de KvK en de KNB, met inbreng van de potentiële gebruikers, veel werk verricht om in kaart te brengen welke informatie het centraal aandeelhoudersregister moet opleveren en hoe de vereiste samenwerking tussen de KvK en het notariaat vorm kan krijgen.

Deze nadere uitwerking heeft geleid tot inzicht in de diversiteit van mutaties in aandelenbezit, die middels digitale opgave door de notaris in het register bij de KvK verwerkt zouden moeten worden. Er is na een grondige inventarisatie een scherper beeld ontstaan van de omvang en de complexiteit van de vereiste systeemaanpassingen. Hieruit is gebleken dat de uitvoeringsconsequenties groter zijn, dan aanvankelijk is ingeschat. De inschatting van de totale investering voor aanpassing van de ICT-systemen van de KvK en de KNB die hiervoor nodig is, valt dan ook hoger uit dan eerdere kostenindicaties. Dit geeft aanleiding voor de Ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, en Financiën om het huidige ontwerp van een centraal aandeelhoudersregister gedurende de zomermaanden te onderwerpen aan toetsing van de meerwaarde voor de gebruikers en aan de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid, voordat met uitvoering wordt begonnen. Dat betekent dat definitieve besluitvorming over de instelling van het centraal aandeelhoudersregister op dit moment nog niet kan plaatsvinden.

Het kabinet neemt mede in overweging dat uit de vierde anti-witwasrichtlijn volgt dat per juni 2017 een register voor uiteindelijk belanghebbenden («ultimate beneficial owners») moet zijn ingesteld. Bovendien hebben de leden Merkies en Gesthuizen op 28 november 2014 (Kamerstuk 34 095, nr. 2) een initiatiefnota ingediend met als strekking dat instellingen die ingevolge de anti-witwasregelgeving verplicht zijn om cliëntonderzoek en UBO-onderzoek uit te voeren, rechtstreeks inzage moeten krijgen in het centraal aandeelhoudersregister als hulpmiddel bij het UBO-onderzoek. Ook dit wil het kabinet meewegen in de besluitvorming over het centraal aandeelhoudersregister dan wel de vormgeving van het UBO-register.

Over de uitkomst ervan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur