32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID FERRIER

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en natuurlijke grondstoffen een voorwaarde is voor duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding, en daarmee voor de zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden;

constaterende, dat ecosystemen en biodiversiteit ook in ontwikkelingslanden onder steeds grotere druk staan, en dat zonder de diensten die zij leveren, zoals watervoorziening, klimaatregulering en een goede bodemgesteldheid, de natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen uitgeput raken;

overwegende, dat bossen voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de levering van deze diensten en producten, en dat hun economische waarde daarmee verder reikt dan alleen de productie van hout;

van mening, dat economische ontwikkeling en integrale bestrijding van armoede niet mogelijk zijn zonder een samenhangende aanpak voor het beschermen van het milieu en het in stand houden van ecosystemen en biodiversiteit;

van mening, dat gezien de verandering van het klimaat, de noodzakelijke economische groei in ontwikkelingslanden alleen duurzaam gevoed kan worden door hernieuwbare energiebronnen;

verzoekt de regering milieu en klimaat als dwarsdoorsnijdende thematiek te mainstreamen in de prioriteiten voedselzekerheid en water en de Kamer bij nadere uitwerking daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ferrier

Naar boven