32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat wordt ingezet op de afbouw van hulpprogramma's, waaronder onderwijsprogramma's, in landen waarmee Nederland een ontwikkelingsrelatie onderhoudt;

overwegende, dat de staatssecretaris ertegen wil waken dat de continuïteit van onderwijsprogramma's ernstig in gevaar komt en behaalde resultaten op dit terrein verdampen;

verzoekt de regering de beoogde afbouw van hulpprogramma's te laten vergezellen van een zodanige budgetflexibiliteit dat de continuïteit van onderwijsprogramma's niet gefrustreerd wordt en eerder gedane investeringen niet worden verspeeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Voordewind

Dikkers

Naar boven