32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID DIKKERS

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat dit kabinet de komende jaren streeft naar een strategische uitbreiding en schaalvergroting van het aantal publiek-private partnerschappen (PPP's);

constaterende, dat de hernieuwde OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen duidelijk maken wat de Nederlandse overheid van alle bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO);

constaterende, dat er een nieuwe, wereldwijde richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is, te weten ISO 26000, welke is opgesteld via een wereldwijd multistakeholderproces en MVO-uitgangspunten bevat waarover wereldwijd een brede consensus bestaat;

van mening, dat bij het aangaan van een PPP maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) het uitgangspunt moet zijn bij de bedrijfsvoering en de overheid moet toezien op de naleving van dit uitgangspunt;

verzoekt de regering bij de bestaande PPP's en bij nieuwe PPP's te verplichten dat de hernieuwde OESO-richtlijnen worden toegepast en dat toepassing van ISO 26000 met een zelfverklaring daarover (volgens NPR 9026 van het NEN) daartoe een geëigend middel is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

Naar boven