32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2017

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Hongersnood in Afrika met uw Kamer op 30 maart 2017, ontvangt u hierbij de aanvullende informatie over het Nederlandse noodhulpbudget en meer specifiek de Nederlandse bijdragen aan Jemen, Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan.

Het kabinet informeert uw Kamer aan het begin van elk jaar over de planning van de inzet van het noodhulpbudget. Dit budget bedraagt voor 2.017 EUR 340 miljoen, bestaande uit het reguliere noodhulp budget (EUR 220 miljoen) en het Relief Fund (EUR 120 miljoen). In de brief over de indicatieve planning 20171, die uw Kamer is toegegaan op 25 januari jl, is aangegeven hoe dit budget wordt besteed. Van het totale budget voor 2017 is EUR 25 miljoen in het Relief Fund aangehouden voor acute humanitaire noden gedurende het jaar. De overige middelen zijn, in het eerste kwartaal overgemaakt aan de hulpverlenende organisaties, zodat zij tijdig over de middelen kunnen beschikken. Hierdoor is Nederland een voorspelbare en betrouwbare partner.

De dreigende hongersnoden in Jemen, Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan zijn acuut. De VN en partners hebben USD 4,4 miljard2 nodig voor onder meer voedsel, water en gezondheidszorg. Deze humanitaire hulp is nodig om te voorkomen dat alarmerende voedselonzekerheid omslaat in hongersnood. Tot op heden is ruim USD 893 miljoen ontvangen.3 In februari 2017 is daarnaast tijdens een donorconferentie voor Nigeria in Oslo USD 458 miljoen toegezegd.

Gezien de ernst van de situatie heeft het kabinet besloten extra bij te dragen naast de in de indicatieve planning voorziene bijdragen voor deze landen. De totale Nederlandse bijdrage in 2017 voor de acute crises in deze vier landen komt hiermee op EUR 42 miljoen. Alle bijdragen worden gefinancierd uit het Relief Fund. Er resteert in het Relief Fund nog EUR 8 miljoen om in te zetten bij acute humanitaire noden in 2017. Bij de toewijzing van de bijdragen is gekozen voor die organisaties die snel hulp kunnen bieden en de beste mogelijkheden voor toegang hebben tot de hulpbehoevenden.

Noodhulpbijdragen per land in 2017, 2016 en 2015 in miljoen euro:

 

Bijdragen 2017

Begunstigde organisatie 2017

Bijdragen 2016

Bijdragen 2015

Jemen

15

WFP (5)

Humanitarian Fund (5)

ICRC (1)

DRA (4)

15

22

Nigeria

6

DRA (2)

WFP (4)

6

5

Somalië

9

DRA (3)

Humanitarian Fund (4)

ICRC (2)

4

 

Zuid-Sudan

10

DRA (6)

ICRC (4)

22

13

SHO

2

Samenwerkende Hulporganisaties

   

TOTAAL

42

 

47

40

Naast deze noodhulpbijdragen, die specifiek zijn gericht op bepaalde gebieden, levert Nederland in 2017 ook ongeoormerkte bijdragen van EUR 227 miljoen via de VN-organisaties en de Rode Kruis beweging. Deze organisaties kunnen deze fondsen flexibel inzetten waar nodig, waaronder in de vier landen, maar evenzeer in landen waar zich stille rampen voltrekken. Het «Central Emergency Response Fund» van de VN, waar Nederland in 2.017 EUR 55 miljoen aan bijdraagt, heeft dit jaar USD 61 miljoen beschikbaar gesteld voor de vier crisisgebieden. Het budget voor humanitaire hulp van de Europese Commissie is dit jaar EUR 2 miljard. Hiervan is EUR 267 miljoen beschikbaar gesteld voor de vier landen.

Binnen het EU-Trustfund voor Afrika, dat is gericht op migratie en stabiliteit in onder andere Zuid-Sudan, Somalië en Nigeria, zijn mogelijkheden om extra middelen te besteden om honger te voorkomen. Nederland heeft er – met succes – bij de EU op aangedrongen om bestaande activiteiten waar nodig om te buigen en in te zetten om deze acute crisis te helpen bezweren. Zo zal een beoogd herintegratieprogramma in Somalië ingezet worden om in basisbehoeftes te voorzien in de zwaarst getroffen gebieden. In oktober 2016 is EUR 66 miljoen beschikbaar gemaakt voor de gevolgen van El Niño zoals droogte en overstromingen.

De verwachting is dat de bijdragen van de internationale gemeenschap de komende maanden verder zullen toenemen. Op 25 april wordt in Genève een Jemen conferentie gehouden en op 11 mei organiseert Premier May in Londen een conferentie over Somalië. Op deze bijeenkomsten zullen de humanitaire noden aan de orde komen en kunnen landen nieuwe bijdragen bekend maken.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

Referte Kamerbrief «Besteding humanitaire hulp 2016 en indicatieve planning 2017», d.d. 25 januari 2017, Kamerstuk 32 605, nr. 194

X Noot
2

USD 4,4 miljard is als volgt opgebouwd: Jemen 1,7 miljard, Nigeria 734 miljoen, Somalië 720 miljoen en Zuid-Sudan 1,25 miljard.

X Noot
3

Conform UN OCHA’s Financial Tracking Service d.d. 31 maart 2017 in miljoenen dollar: Jemen (176), Nigeria (99, exclusief toezeggingen van totaal 458 mln. tijdens recente donorconferentie in Olso), Somalië (314) en Zuid-Sudan (304)

Naar boven