32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S.

Voorgesteld 1 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de WRR in zijn rapport «Minder pretentie, meer ambitie» met een hernieuwde visie op ontwikkelingssamenwerking komt die recht doet aan de vraag hoe ontwikkelingshulp in de toekomst vormgegeven dient te worden;

constaterende, dat de regering het belang van internationale samenwerking erkent en een rol ziet weggelegd voor het Nederlandse bedrijfsleven binnen haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid;

constaterende, dat het zwaartepunt in het WRR-rapport ligt bij de meerwaarde voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking en daarmee verder gaat dan de meerwaarde van ontwikkelingssamenwerking vóór Nederland;

van mening, dat die kern van het WRR-rapport de leidraad zou moeten zijn bij het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid;

verzoekt de regering om haar invulling van de aanbevelingen uit het WRR-rapport «Minder pretentie, meer ambitie» uit te breiden met de meerwaarde dóór Nederland en niet slechts te interpreteren als de meerwaarde vóór Nederland en deze uitleg als uitgangspositie voor het Nederlandse os-beleid te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

El Fassed

Voordewind

Ferrier

Hachchi

Naar boven