32 603 Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens)

Nr. 4 NADER RAPPORT 1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 12 januari 2011, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 15 juli 2010, nr. 10.002014, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 11 augustus 2010, nr. W11.10.0307/IV bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Vanwege de opheffing van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingevolge het Besluit houdende opheffing van de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling van een ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 oktober 2010, nr. 10.002840 (Stcrt. 2010, 16584), zijn Artikel I, onderdeel A, Artikel I I , en de relevante passages in de memorie van toelichting met de gewijzigde departementale indeling in lijn gebracht.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven