Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132598 nr. 2

32 598 Structuurvisie bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2011

Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (kenmerk 32 598-1/2011D01249) om de Tweede Kamer de onderliggende documentatie behorende bij de Rijksstructuurvisie «Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding» te doen toekomen, stuur ik u hierbij:

  • De aankondiging van de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie zoals gepubliceerd in de Staatscourant en in een selectie van landelijke dagbladen;1

  • Het «Masterplan Rotterdam Vooruit»;1

  • Het plan-MER dat in 2009 is opgesteld voor het Masterplan Rotterdam Vooruit;1

  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding.1

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.